บีโอไอฟื้นกิจการยานพาหนะไฟฟ้ารอบใหม่

Sponsored Content
วันที่ 17 ก.พ. 2564 เวลา 14:36 น.
บีโอไอฟื้นกิจการยานพาหนะไฟฟ้ารอบใหม่
ขณะนี้ บีโอไอได้จัดทำประกาศเรื่อง "นโยบายส่งเสริมการลงทุนการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า ชิ้นส่วน และอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะไฟฟ้า" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านที่สนใจ สามารถยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายดังกล่าวได้

โดยนโยบายส่งเสริมการลงทุนกิจการยานพาหนะไฟฟ้ารอบใหม่ ได้แก่

1. กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (BEV PHEV และ HEV)

*โดยจะต้องผลิตรถยนต์ไฟฟ้าประเภท BEV เป็นอย่างน้อย* แบ่งเป็น

• กรณีลงทุนไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท

- BEV ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 11 ปี หากมีการทำ R&D

- PHEV ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี

- HEV ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล

• กรณีลงทุนน้อยกว่า 5,000 ล้านบาท

- BEV ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี และจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 11 ปี หากดำเนินการตามเกณฑ์อื่นๆ ที่กำหนด

- PHEV ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี

- HEV ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล

2. กิจการผลิตจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี และจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 11 ปี หากดำเนินการตามเกณฑ์อื่นๆ ที่กำหนด

3. กิจการผลิตรถสามล้อไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี และจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 10 ปี หากดำเนินการตามเกณฑ์อื่นๆ ที่กำหนด

4. กิจการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าและรถบรรทุกไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี และจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 10 ปี หากดำเนินการตามเกณฑ์อื่นๆ ที่กำหนด

และยังมีการปรับปรุงขอบข่ายและสิทธิประโยชน์ประเภทกิจการผลิตชิ้นส่วน และอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะไฟฟ้า โดยเพิ่มรายการชิ้นส่วนสำคัญอีก 4 รายการ

นอกจากนี้ บีโอไอยังปรับปรุงประเภทกิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือ ให้ครอบคลุมการต่อหรือซ่อมเรือขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส ที่มีการติดตั้งระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเช่นกัน 

สามารถอ่านประกาศเพิ่มเติมได้ที่....

https://www.boi.go.th/upload/content/3_2564_600501f3ceba5.pdf 

…………………………………………………….

"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"

โทรศัพท์ 0 2553 8111 กด 3

อีเมล head@boi.go.th     

เว็บไซต์ www.boi.go.th

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ