มาตรการกระตุ้นการลงทุนปี 2564

Sponsored Content
วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 10:15 น.
มาตรการกระตุ้นการลงทุนปี 2564
“เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนโดยเร็วในอุตสาหกรรมเป้าหมาย”

เงื่อนไขสำคัญ

• ต้องอยู่ในกิจการเป้าหมายที่กำหนด (กิจการกลุ่ม A1 - A3) 

• ต้องมีการลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท(ไม่รวมที่ดินและทุนหมุนเวียน) ภายใน 12 เดือนหลังออกบัตรส่งเสริม

ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ขยายเวลาในขั้นตอนการตอบรับให้การส่งเสริมและการออกบัตรส่งเสริม 

ผู้ได้รับการส่งเสริมจะได้รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปีเพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติ

โดยสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมตั้งแต่วันทำการแรกถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2564 

ขณะนี้มาตรการดังกล่าวอยู่ระหว่างจัดทำประกาศ

หากมีรายละเอียดคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

…………………………………………………….

"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติทุกขนาดการลงทุน"

โทรศัพท์ 0 2553 8111 กด 1

อีเมล head@boi.go.th

เว็บไซต์ www.boi.go.th

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ