บสท.โชว์เก็บรายได้ปี53เกินเป้า

  • วันที่ 08 ธ.ค. 2553 เวลา 15:49 น.

บสท.โชว์ผลการดำเนินงานปี 53 มีรายได้รวม 38,857 ล้านบาท  เกินเป้าเกือบเท่าตัว เดินหน้าขายทรัพย์วินาทีสุดท้ายก็ยุบกิจการ 8 มิ.ย. 54

นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน กรรมการผู้จัดการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)  เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในปี 2553 ว่า บสท. มีรายได้จากการจัดเก็บเงินตามแผนปรับโครงสร้างหนี้และขายสินทรัพย์รอการขาย ( NPA )  รวม 38,857 ล้านบาท คิดเป็นกว่า 180% ของเป้าหมาย ทั้งนี้เนื่องจากในปีที่ผ่านมาผลจากดอกเบี้ยไม่จูงใจให้ฝากเงิน จึงหันมาลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์มากขึ้น   ส่งผลยอดขายเอ็นพีเอของ บสท. สูงสุดในรอบ 5 ปี ในระบบสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ บสท.ได้รับโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพมาบริหารจัดการจำนวน 15,203 ราย มูลค่าตามบัญชี 774,973 ล้านบาท โดยบริากรจัดการปรับโครงสร้างหนี้/ฟื้นฟูกิจการ 7464 ราย มูลค่า422,238 ลล้านบาท คิดเป็น 54.48 %มูลค่าตามแผน 271,949 ล้านบาท หรือตัดหนี้ (แฮร์คัท) 35.59%  การบังคับหลักประกัน/พิทักษ์ทรัพย์ 7,738 ราย มูลค่าตามบัญชี 352,314 ล้านบาท คิดเป็น 45.47%  ตัดจำหน่ายหนี้สูญ 1 ราย มูลค่าตามบัญชี 421  ล้านบาท0.05% ทั้งนี้ มีหนี้ที่ชำระเสร็จสิ้นจำนวน4,360 ราย คิดเป็น 58.41% ของจำนวนรายลุกหนี้ที่ยุติการปรับโครงสร้างหนี้ที่ 7464 ราย คิดเป็นมูลค่าตามบัญชี 190142 ล้านบาท

สำหรับความคืบหน้าการจัดการสินทรัพย์คงเหลือเพื่อการยุบเลิกบสท.ตามกฎหมายภายในวันที่ 8 มิ.ย. 2554  นั้นได้มีการจัดการในส่วนสิทธิการเรียกร้อง หรือบัญชีลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(เอ็นพีแอล) ซึ่งบสท.จะทำห้องข้อมูล(data room)ให้สถาบันผู้โอนทุกรายเข้ามาดูข้อมูลลูกหนี้คงเหลือที่โอนมาบสท.ในระหว่างเดือนก.พ.-มี.ค.2554  ทั้งนี้ฝ่ายจัดการจะดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและแนวทางการในการจัดกอสินทรัพย์ในชั้นชำระบัญชีไว้  โดยแนวทางการล่าสุดที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบสท.คือ การเปิดประมูลขายแบบเฉพาะเจาะจงให้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์(บสก.) และบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท  โดยให้สิทธิซื้อคืนกับสถาบันผู้โอนเดิมก่อน

ส่วนทรัพย์สินรอการขาย(เอ็นพีเอ) บสท.จะขายสินทรัพย์เป็นรายแปลงทุกรายการไปจนถึงวันยุบเลิกบสท. เนื่องจากการขยายระยะเวลาการขายทรัพย์เป้นรายชิ้นจะทำให้บสท.สามารถขายทรัพย์ได้ในราคาที่เหมาะสมและได้รายได้รับรวบมากว่าการเร่งรัดจัดกองขาย ทั้งนี้จะเตรียมความพร้อมในก้านข้อมูลการจัดเกรดทรัพย์และแนวทางในการขายยกกองทรัพย์สินในชั้นชำระบัญชีไว้

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ