เปิดขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อนเลือกตั้งปีหน้า

วันที่ 08 ธ.ค. 2553 เวลา 15:45 น.
เปิดขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม 29 พ.ย. - 28 ธ.ค. 53ก่อนเลือกตั้งสภาเกษตรแห่งชาติ 13ก.พ.ปีหน้า

นายเฉลิมพร พิรุณสาร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า   หลังจากที่พรบ.สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อ 20 พ.ย. 53  จึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯในการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติตามกฏหมายดังกล่าว

ทั้งนี้ สิ่งสำคัญเบื้องต้นคือการเร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อให้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฏหมาย ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จัดให้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม ระหว่างวันที่  29 พ.ย. - 28 ธ.ค. 53 สำหรับผู้ที่ทำอาชีพการเกษตรและเป็นเกษตรกร ซึ่งยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนครัวเรือนเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยเกษตรกรสามารถยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน เกษตรอำเภอในวัน และเวลาราชการเพื่อจะได้ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านของตน  ซึ่งจะจัดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 13 ก.พ. 54  จากนั้นจะมีการจัดเลือกตั้งในระดับจังหวัดทั้ง  76 จังหวัดต่อไป     อันจะเป็นองค์ประกอบให้เกิดสภาเกษตรกรแห่งชาติขึ้น