ปตท. ผนึกกำลังหน่วยงานและชุมชนคนพลังงาน จัด TREC-13 ส่งเสริมพลังงานทดแทนในชุมชนอย่างยั่งยืน

Sponsored Content
วันที่ 25 พ.ย. 2563 เวลา 14:40 น.
ปตท. ผนึกกำลังหน่วยงานและชุมชนคนพลังงาน จัด TREC-13 ส่งเสริมพลังงานทดแทนในชุมชนอย่างยั่งยืน
การพัฒนาพลังงานชุมชนในท้องถิ่นถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชนในประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย เพื่อมุ่งส่งเสริมการรวมกลุ่มชุมชนพร้อมเป็นตัวกลางเชื่อมประสานความร่วมมือ อีกทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานชุมชนและการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง

โดย ปตท. ได้ร่วมกับสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย (TRECA) และภาคีจากองค์กรภาครัฐและเอกชนทางด้านพลังงานอื่น ๆ จัดงาน TREC เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งในปีนี้ได้จัดงานเป็นครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ภายใต้หัวข้อ พลังงานชุมชนบนฐานวิถีชีวิตใหม่ โดยในงานได้มีการบรรยายด้านพลังงานทดแทนจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ มีการนำเสนอผลงานวิจัยด้านพลังงานทดแทนจากนักวิชาการ นักศึกษา และนักวิจัยท้องถิ่นจากทั่วประเทศ รวมถึงมีการออกบูธนิทรรศการเผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้จากหน่วยงาน บริษัท ชุมชนท้องถิ่นในเครือข่ายชุมชนวิถีพอเพียงพอเพียง ของ ปตท.

นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การพัฒนาพลังงานชุมชนในท้องถิ่นคือ กลไกสำคัญในการสร้างการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชนในประเทศไทย ซึ่งไม่ใช่เพียงการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานเท่านั้น หากแต่ชุมชนสามารถเชื่อมโยงเทคโนโลยีหรือรูปแบบการบริหารจัดการพลังงานนั้นๆ ไปสู่การยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจชุมชนได้ ทั้งในมิติของการลดต้นทุนการผลิต อาทิ การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในเครื่องจักรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ การแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตและแปรรูป อาทิ การใช้โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่ออบแห้งพืชผลทางการเกษตร แทนการตากกลางแจ้ง ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการที่ผลผลิตอาจเสียหายจากสภาพภูมิอากาศ ซึ่งในกรณีเดียวกันยังเป็นการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์จากการที่ผลผลิตได้รับการรับรองความสะอาดจากการที่ไม่ถูกแมลงรบกวนหรือมลพิษปนเปื้อน

ทั้งนี้ ปตท. ได้มีแผนขยายความร่วมมือกับชุมชนเพื่อสร้างความยั่งยืน โดยยกระดับการทำงานผ่านกลยุทธ์ PTT by PTT ซึ่งจะให้ความสำคัญกับพันธมิตร ผู้มีส่วนได้เสีย และเชื่อมโยงการทำงานระหว่างบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้ร่วมกันใช้ความเชี่ยวชาญและนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในรูปแบบของ ปตท. โดยมีการขยายความร่วมมือทั้งในระดับภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน  รวมไปถึงการส่งต่อและยกระดับความร่วมมือดังกล่าวไปสู่ชุมชนเครือข่ายของ ปตท. เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานอย่างเหมาะสมและพึ่งพาตนเองได้จากการสร้างพลังงานทดแทนในระดับชุมชนเอง ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมทำ สร้างความรักในฐานะเจ้าของพลังงานชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน