posttoday

ครม.เว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์7และ9ช่วงหยุดยาว "พ.ย.และธ.ค."

10 พฤศจิกายน 2563

ที่ประชุมครม.อนุมัติยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์สาย 7 และ สาย 9 ในช่วงวันหยุดยาว 18-23 พ.ย. 63 และ 9-14 ธ.ค.63

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 63 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบังและทางแยกเข้าพัทยา

อีกทั้ง เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางพิเศษ 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน และตอนบางปะอิน-บางพลี ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ

ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 18 พ.ย.63 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 23 พ.ย.63 และตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 9 ธ.ค. 2563 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 14 ธ.ค. 63 เพื่อเป็นการแก้ปัญหาจราจร และอำนวยความสะดวกการเดินทางให้ประชาชนในช่วงวันหยุด