ไฟเขียวขสมก.กู้เงิน7.8 พันล้าน คลังกำชับเร่งแผนฟื้นฟูกิจการ

วันที่ 13 ส.ค. 2563 เวลา 18:05 น.
ไฟเขียวขสมก.กู้เงิน7.8 พันล้าน คลังกำชับเร่งแผนฟื้นฟูกิจการ
ครม.อนุมัติให้ขสมก.กู้เงินเสริมสภาพคล่อง 7,895 ล้านบาท หลังยังแบกหนี้สะสมกว่า 1.2 แสนล้าน ด้านคลัง-สำนักงบฯจี้คลอดแผนฟื้นฟูกิจการโดยเร็วหวังแก้ไขหนี้สิน หารายได้เพิ่ม

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงิน เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7,895 ล้านบาท โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้

ทั้งนี้เงินกู้ดังกล่าวจะนำไปใช้เป็นเงินสดหมุนเวียนในการดำเนินงานในการให้บริการขนส่งสาธารณะ แยกเป็น  ค่าเชื้อเพลิง 3,219 ล้านบาท  ค่าเหมาซ่อม 1,642 ล้านบาท และเสริมสภาพคล่องทางการเงิน 3,033 ล้านบาท

ขณะที่กระทรวงการคลังมีความเห็นว่าขอให้กระทรวงคมนาคมและ ขสมก.เร่งจัดทำและดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการอย่างจริงจัง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นรูปธรรมโดยเร็วและไม่เป็นภาระต่อรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง

ด้านสำนักงบประมาณให้ความเห็นว่าควรให้ ขสมก.เร่งเสนอแผนฟื้นฟูกิจการที่ปรับปรุงใหม่ให้เสร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะแนวทางการเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย  และการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน  เพื่อลดภาระของรัฐบาล

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ครม.เคยมีมติอนุมัติให้กู้เงินรวม 70,502 ล้านบาท ประกอบไปด้วย 1.มติ ครม.วันที่ 8 ส.ค. 2560 อนุมัติให้กู้เงินเพื่อนำไปชำระค่าเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อมของรถปรับอากาศ  ประจำปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 2,833 ล้านบาท

2.วันที่ 19 ก.ย. 2560 อนุมัติให้กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และดอกเบี้ยที่จะครบกำหนดปีงบประมาณ 2561 วงเงิน  26,782 ล้านบาท,

3. วันที่  6 ก.พ. 2561 อนุมัติให้กู้เงินเพื่อชำระหนี้เงินต้นที่จะครบกำหนดชำระวันที่ 1 มี.ค. 2661 วงเงิน 2,962 ล้านบาท และอนุมัติให้กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 2,013 ล้านบาท

4. วันที่ 7 ส.ค. 2561 อนุมัติให้กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และดอกเบี้ยที่จะครบกำหนดในปีงบประมาณ 2562 วงเงิน  15,374 ล้านบาท ,

5. วันที่ 16  ต.ค. 2561 อนุมัติให้กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปีงบประมาณ 2562 วงเงิน 9,217 ล้านบาท

6.วันที่ 4 มิ.ย. 2562 อนุมัติให้กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินประจำปีงบประมาณ  2563 วงเงิน 11,319 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมรายงานว่า ณ วันที่ 30 พ.ย. 2562 ขสมก.มีหนี้สินค้างชำระรวม 122,102 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเก็บค่าโดยสารต่ำกว่าต้นทุนและไม่สามารถปรับค่าโดยสารเพิ่มขึ้นได้ตามสภาวการณ์

ปัจจุบันภาระหนี้ที่เกิดขึ้นแยกเป็น หนี้พันธบัตรเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย  57,673 ล้านบาท, หนี้เงินกู้ระยะยาวพร้อมดอกเบี้ย 56,318 ล้านบาท, หนี้ค่าเชื้อเพลิง 113 ล้านบาท , หนี้ค่าเหมาซ่อม 252 ล้านบาท, หนี้ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,560 ล้านบาท, หนี้กองทุนบำเหน็จพนักงาน 4,362 ล้านบาท และหนี้สินอื่น ๆ 1,822 ล้านบาท

สำหรับประมาณการเงินสดรายรับรายจ่ายของ ขสมก.ประจำปีงบประมาณ 2564 มีดังนี้ ประมาณการรายรับเงินสด 9,579 ล้านบาท ประมาณการรายจ่ายเงินสด 42,665 ล้านบาทส่งผลให้ติดลบ 33,085 ล้านบาท