เปิดกม.ลูกภาษีที่ดินปลูกต้นไม้อะไรให้เสียภาษีที่ดินทำเกษตร

วันที่ 02 มิ.ย. 2563 เวลา 16:30 น.
เปิดกม.ลูกภาษีที่ดินปลูกต้นไม้อะไรให้เสียภาษีที่ดินทำเกษตร
เปิดกม.ลูกภาษีที่ดิน คุมชนิด-จำนวนพืชเสียภาษีเกษตร 0.01% เช่น กล้วย 200 ต้น/ไร่ หรือ วัวควาย 1 ตัวต่อ 5 ไร่

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีกฎหมายลูกทั้งหมด 18 ฉบับ ซึ่งที่ผ่านมาออกไปแล้ว 16 ฉบับ ล่าสุุด 2 ฉบับสุดท้ายได้ออกมาแล้ว โดยที่คนสนใจติดตามมาก คือ ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ได้ประกาศในราชกิจจุเบกษา และมีผลใช้บังคับใช้แล้ว (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/126/T_0020.PDF)

โดยกำหนดให้ผู้ที่ใช้ที่ดิน ที่อ้างว่าเพื่อประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมต้องการเสียภาษีในอัตรา 0.01% ต่อปี โดย 3 ปีแรกได้รับการยกเว้น จะต้องปลูกต้นไม้ตามบัญชีแนบท้ายของกฎหมายจึงจะได้รับสิทธิภาษี โดยกำหนดพืชที่ปลูกไว้ หลายชนิด เช่น กล้วย 200 ต้นต่อไร่ ทุเรียน 20 ต้นต่อไร่ มะม่วง 20 ต้นต่อไร่ มะพร้าว 20 ต้นต่อไร่ มะละกอถ้ายกร่อง 100 ต้นต่อไร่ ไม่ยกร่อง 175 ต้นต่อไร่ มะนาว 50 ต้นต่อไร่

นอกจากนี้ ยังมีบัญชีแนบท้ายเพื่อการเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ 1 ตัว ต่อ 5 ไร่ แพะ แกะ 1 ตัวต่อไร่ สัตว์ปีก 4 ตารางเมตรต่อ 1 ตัว เป็นต้น

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2563 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. .... (พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยสาระสำคัญ เป็นการลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา 90% ของจำนวนภาษีที่คำนวณ ไม่ใช่เป็นการลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับปีภาษี พ.ศ.2563 และจะไปเริ่มเสียภาษีปกติใน เม.ย. 2564 เป็นต้นไป