“พาณิชย์” แนะธุรกิจเร่งจด ตราสัญลักษณ์ “T Mark” เพิ่มโอกาสการค้า

วันที่ 18 พ.ค. 2563 เวลา 14:06 น.
“พาณิชย์” แนะธุรกิจเร่งจด ตราสัญลักษณ์ “T Mark” เพิ่มโอกาสการค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ชวนผู้ประกอบการธุรกิจไทย 8 กลุ่ม เร่งจดตราสัญลักษณ์ “T Mark” รับรองคุณภาพ-บริการ สินค้าไทย ทำตลาดมั่นใจทั้งในและต่างปะเทศ 

น.ส. ประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวัฒกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมฯ เดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการในการเพิ่มโอกาสด้านการนำเสนอสินค้าและบริการครอบคลุมทั้งตลาดในประเทศไทยและตลาดโลกและผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดโดยร่วมกับกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรม

จัดทำตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการของไทย รับรองโดยรัฐบาลไทย เพื่อส่งเสริมคุณค่าอันโดดเด่นให้แก่สินค้าและบริการของไทย อีกทั้งช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้อย่างมั่นใจมากขึ้น โดยปัจจุบันสินค้าและบริการของไทยที่ได้รับรองคุณภาพ และประทับตราสัญลักษณ์ T Mark ครอบคลุม 8 กลุ่มอุตสาหกรรม รวมกว่า 821 บริษัท ในปัจจุบัน

สำหรับ ตราสัญลักษณ์ T Mark เครื่องหมายแห่งคุณภาพนอกจากสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกสรรสินค้าและบริการแล้วในแง่ของผู้ประกอบการเมื่อได้รับตราสัญลักษณ์ประทับลงบนฉลากและบรรจุภัณฑ์ของสินค้าหรือป้ายตราสัญลักษณ์ณสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและยังสร้างการรับรู้ต่อกลุ่มบริโภคในวงกว้างว่า

ธุรกิจของผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark นี้ มีคุณสมบัติครบถ้วน ตั้งแต่กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพระดับสากล มีการดำเนินงานที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (Green Industry) รวมทั้งมีการใช้แรงงานที่เป็นธรรมและได้มาตรฐาน (Thai Labour Standard) รวมทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคตัดสินใจมาเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการธุรกิจของผู้ประกอบการได้อย่างรวดเร็วขึ้น

ปัจจุบันตราสัญลักษณ์ T Mark ครอบคลุม 8 กลุ่มอุตสาหกรรม รวมกว่า 821 บริษัท ดังนี้  1. อุตสาหกรรมอาหารได้แก่สินค้าเกษตรกรรมผักและผลไม้สดอาหารแช่แข็งและแปรรูปอาหารสัตว์และสินค้าปศุสัตว์

2. อุตสาหกรรมหนัก ได้แก่ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ วัสดุก่อสร้างและเครื่องมือ สินค้าเคมีและเมล็ดพลาสติก เครื่องจักรกล เครื่องมืออุตสาหกรรม

3. อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ ได้แก่ สินค้าเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภายในบ้าน ของเล่นและเกมส์ ของขวัญและของประดับตกแต่ง สินค้าหัตถกรรม เคหะสิ่งทอ เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 4. อุตสาหกรรมแฟชั่น ได้แก่ สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและสินค้าตกแต่งแฟชั่น รองเท้าและเครื่องหนัง

5. อุตสาหกรรมอื่นๆ ได้แก่ สินค้าเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จักษุภัณฑ์ สินค้าและบริการด้านสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ 6. ธุรกิจบริการด้านโรงพยาบาล/การแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาล บริการทางการแพทย์ 7. ธุรกิจบริการด้านสุขภาพและความงาม ได้แก่ บริการสปา บริการนวดแผนไทย บริการด้านความงาม บริการด้านสุขภาพ 8. ธุรกิจบริการด้านการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนและมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ สินค้าที่ผ่านการรับรองประทับตราสัญลักษณ์ T Mark ยังได้รับการส่งออกสินค้าไปแล้วทั่วโลก

สำหรับผู้ประกอบที่สนใจขอใช้ตราสัญลักษณ์ T Mark สามารถสมัครตั้งแต่เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2563 เมื่อได้รับตราสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้ว สามารถนำไปติดไว้บนฉลากสินค้าและเผยแพร่เชิงประชาสัมพันธ์ได้ 3 ปี

จากนั้นผู้ประกอบการจะต้องมาต่ออายุสมาชิกเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์เอาไว้ หากผู้ใช้กระทำผิดหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทางกรมสามารถถอดถอนสมาชิกภาพได้ และสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandtrustmark.com