ปิดน่านฟ้าต่ออีก 1 เดือน ห้ามเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้าไทย ถึงสิ้นเดือน มิ.ย.

วันที่ 16 พ.ค. 2563 เวลา 19:40 น.
ปิดน่านฟ้าต่ออีก 1 เดือน ห้ามเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้าไทย ถึงสิ้นเดือน มิ.ย.
กพท.ออกประกาศขยายเวลาห้ามเครื่องบินต่างชาติไทย ออกไปอีก 1 เดือนจากเดิมจะสิ้นสุดเดือนพ.ค.นี้ ไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศ มีประสิทธิภาพ

นายจุฬา  สุขมานพ   ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) เปิดเผยว่า  กพท.ได้ออ ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5)

ตามสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้มีการห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ภายในประเทศรุนแรงยิ่งขึ้นและสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินข้างต้นให้ยุติลงโดยเร็ว โดยล่าสุดได้ออกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563  ซึ่งมีผลห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  นั้น

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการดังกล่าวต่อไปเพื่อประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

        1. ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันทื่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00.01 น.  จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา    23.59 น.

        2. การอนุญาตการบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกให้แก่อากาศยานขนส่งคนโดยสารสำหรับการบินเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาตาม 1. ให้เป็นอันยกเลิก

        3. ข้อห้ามตาม 1.  ไม่รวมถึงอากาศยานดังต่อไปนี้

            (1) อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military aircraft)

            (2) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency landing)

            (3) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง

            (4) อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (Humanitarian aid, medical and relief flights)

            (5) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยหรือกลับภูมิลำเนา (Repatriation)

            (6) อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo aircraft)

        4. บุคคลหรือผู้โดยสารบนอากาศยานตาม 3. จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ เช่น การกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และบรรดาข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

สำหรับเที่ยวบิน (Repatriation) รับผู้โดยสารคนไทยกลับประเทศ CAAT จะต้องได้รับการประสานงานขออนุญาตเที่ยวบินมาที่ CAAT จากสถานทูตหรือกระทรวงการต่างประเทศ หากคนไทยยังประสบปัญหาต่าง ๆ ในการกลับประเทศไทยหรือต้องการสอบถาม ติดต่อที่หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ คือ 

เรื่องการช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ – Call Center กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 02-572-8442

เรื่องมาตรการเที่ยวบินเข้าและออกประเทศไทย – สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 02-568-8800  

เรื่องสุขภาพและมาตรการการกักตัว - Call Center กรมควบคุมโรค 1422