ดัชนีใช้จ่ายผู้บริโภค เดือนมี.ค.ต่ำสุดรอบ 14 ปี 9 เดือน

วันที่ 11 เม.ย. 2563 เวลา 16:45 น.
ดัชนีใช้จ่ายผู้บริโภค เดือนมี.ค.ต่ำสุดรอบ 14 ปี 9 เดือน
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กางผลการสำรวจภาวการณ์ใช้จ่ายของผู้บริโภคประจำเดือนมี.ค.63 พบว่าทุกรายการสินค้า มีอัตราต่่ำสุดนับตั้งแต่เดือน ก.ค. 2548

รายงานข่าว เผยว่า ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ดำเนินการสำรวจภาวการณ์ใช้จ่ายของผู้บริโภคร่วมกับการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งมีผลการศึกษาดังนี้

จากผลของการสำรวจความเหมาะสมของผู้บริโภคในเดือนมีนาคม 2563 พบว่า ดัชนีความเหมาะสมของผู้บริโภคทุกรายการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 และอยู่ในระดับต่ำสุดประวัติการณ์ในรอบ 177 เดือนหรือ 14 ปี 9 เดือนนับตั้งแต่ทำการสำรวจในเดือนกรกฎาคม 2548 เป็นต้นมาทุกรายการ ตามดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวลดลง

สำหรับรายละเอียดของการปรับตัวของดัชนีต่างๆ ในเดือนมีนาคม 2563 มีดังนี้

1. ดัชนีความเหมาะสมในการซื้อรถยนต์คันใหม่

ในเดือนมีนาคม 2563 ดัชนีความเหมาะสมในการซื้อรถยนต์คันใหม่ในปัจจุบันปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 และอยู่ในระดับต่ำสุดประวัติการณ์ในรอบ 177 เดือนหรือ 14 ปี 9 เดือนนับตั้งแต่ทำการสำรวจในเดือนกรกฎาคม 2548 เป็นต้นมา โดยดัชนีในเดือนมีนาคม 2563 อยู่ในระดับ 40.1 ปรับตัวลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ ที่อยู่ในระดับ 52.3

ทั้งนี้ในเดือนมีนาคม 2563 ผู้บริโภคเห็นว่าในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาในการซื้อรถยนต์คันใหม่ในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่แน่ใจ และไม่เหมาะสมประมาณ 7.2% 25.7% และ 67.1% ตามลำดับ

ขณะที่เดือนกุมภาพันธ์ ผู้บริโภคเห็นว่าในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาในการซื้อรถยนต์ใหม่ในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่แน่ใจ และไม่เหมาะสมประมาณ 12.1% 28.1% และ 59.8% ตามลำดับ การที่ดัชนีอยู่ระดับต่ำกว่า 100 และกลุ่มตัวอย่าง 82.8% เห็นว่าในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมปานกลางถึงน้อยในการซื้อรถยนต์คันใหม่ ซึ่งเป็นระดับที่เกินกว่า 50% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 แสดงว่าผู้บริโภคเห็นว่าในช่วงนี้ไม่มีความเหมาะสมในการซื้อรถยนต์คันใหม่อย่างยิ่ง

2. ดัชนีความเหมาะสมในการซื้อบ้านหลังใหม่

ในเดือนมีนาคม 2563 ดัชนีความเหมาะสมในการซื้อบ้านหลังใหม่ในปัจจุบันปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 และอยู่ในระดับต่ำสุดประวัติการณ์ในรอบ 177 เดือนหรือ 14 ปี 9 เดือนนับตั้งแต่ทำการสำรวจในเดือนกรกฎาคม 2548 เป็นต้นมา โดยปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 26.2 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ที่ดัชนีอยู่ในระดับ 29.6

ทั้งนี้ ในเดือนมีนาคม 2563 ผู้บริโภคเห็นว่าในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาในการซื้อบ้านหลังใหม่ในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่แน่ใจ และไม่เหมาะสมประมาณ 4.3% 17.6% และ 78.1% ตามลำดับ ขณะที่เดือนกุมภาพันธ์ ผู้บริโภคเห็นว่าในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาในการซื้อบ้านหลังใหม่ ในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่แน่ใจ และไม่เหมาะสมประมาณ 5.4% 18.8% และ 75.8% ตามลำดับ

การที่ค่าดัชนียังคงมีค่าต่ำกว่าระดับ 100 ค่อนข้างมาก และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 95.7% เห็นว่าในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมปานกลางจนถึงน้อยในการซื้อบ้านหลังใหม่ แสดงว่าผู้บริโภคมีความเห็นว่าในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมในการซื้อบ้านหลังใหม่อย่างยิ่ง

3. ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว

ในเดือนมีนาคม 2563 ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวในปัจจุบันปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 และอยู่ในระดับต่ำสุดประวัติการณ์ในรอบ 177 เดือนหรือ 14 ปี 9 เดือนนับตั้งแต่ทำการสำรวจในเดือนกรกฎาคม 2548 เป็นต้นมา โดยปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 32.4 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ที่อยู่ในระดับ 43.5

ทั้งนี้ในเดือนมีนาคม 2563 ผู้บริโภคเห็นว่าในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่แน่ใจ และไม่เหมาะสม ประมาณ 3.5% 25.4% และ 71.1% ตามลำดับ

ขณะที่เดือนกุมภาพันธ์ ผู้บริโภคเห็นว่าในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่แน่ใจ และไม่เหมาะสมประมาณ 7.9% 27.7% และ 64.4% การที่ดัชนีต่ำกว่าระดับ 100 ค่อนข้างมาก และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 96.5% เห็นว่าในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมปานกลางจนถึงน้อยในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวย่างยิ่ง

4. ดัชนีความเหมาะสมในการลงทุนทำธุรกิจ SMEs

ในเดือนมีนาคม 2563 ดัชนีความเหมาะสมในการลงทุนทำธุรกิจ SMEsในปัจจุบันปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 และอยู่ในระดับต่ำสุดประวัติการณ์ในรอบ 177 เดือนหรือ 14 ปี 9 เดือนนับตั้งแต่ทำการสำรวจในเดือนกรกฎาคม 2548 เป็นต้นมา โดยปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 14.3 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ที่อยู่ในระดับประมาณ 18.5 ในเดือนมีนาคม 2563 ผู้บริโภคเห็นว่าการลงทุนทำธุรกิจ SMEs ในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่แน่ใจ และไม่เหมาะสมประมาณ 2.1% 10.1% และ 87.8% ตามลำดับ

ขณะที่เดือนกุมภาพันธ์ ผู้บริโภคเห็นว่าในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาในการลงทุนทำธุรกิจในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่แน่ใจ และ ไม่เหมาะสมประมาณ 4.1% 10.3% และ 85.6% ตามลำดับ การที่ค่าดัชนีมีค่าต่ำกว่าระดับ 100 มาก และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 95.9% เห็นว่าในปัจจุบันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนทำธุรกิจ SMEs แสดงว่าผู้บริโภคมีความเห็นว่าในเดือนมีนาคม 2563 ยังเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมในการลงทุนทำธุรกิจ SMEs อย่างยิ่ง