ครม.โยกงบด่วน3,726ล้านบาท สู้โควิดและภัยแล้ง

วันที่ 03 เม.ย. 2563 เวลา 15:09 น.
ครม.โยกงบด่วน3,726ล้านบาท สู้โควิดและภัยแล้ง
ครม. โยกงบด่วน3,726ล้านบาท สู้โควิด 3,182 ล้านบาท และสู้ภัยแล้ว 544 ล้านบาท

ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบสรุปรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ดังนี้

หน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 419 หน่วยงาน ปัจจุบันมีวงเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายและก่อหนี้ จำนวนทั้งสิ้น 644,181 ล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 362,076 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน จำนวน 282,104 ล้านบาท โดยมีหน่วยรับงบประมาณกำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการดังกล่าว จำนวน 158 หน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น 8,455 ล้านบาท คิดเป็น 1.31% ของวงเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายและก่อหนี้ เพื่อดำเนินการตามมาตรการด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง

ทั้งนี้ สำนักงบประมาณได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการที่หน่วยรับงบประมาณเสนอแผนฯ มานั้น มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายตามมาตการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง จำนวนทั้งสิ้น 3,726 ล้านบาท คิดเป็น 0.58% ของวงเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายและก่อหนี้ จำแนกเป็นการดำเนินการตามมาตรการฯ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3,182 ล้านบาท และการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง จำนวน 544 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3,182 ล้านบาท คิดเป็น 0.49% ของงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย/ก่อหนี้ จำแนกเป็น รายจ่ายประจำ จำนวน 3,043 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน จำนวน 138 ล้านบาท

2. มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง จำนวน 544 ล้านบาท คิดเป็น 0.08% ของงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย/ก่อหนี้ จำแนกเป็น รายจ่ายประจำ จำนวน 162 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน จำนวน 381 ล้านบาท