เร่ง 4 มาตรการ ลดเผาอ้อยแก้ฝุ่นPM 2.5 ปีนี้รับอ้อยไฟไหม้ไม่เกิน 20%

วันที่ 03 เม.ย. 2563 เวลา 20:03 น.
เร่ง 4 มาตรการ ลดเผาอ้อยแก้ฝุ่นPM 2.5 ปีนี้รับอ้อยไฟไหม้ไม่เกิน 20%
สอน.เคาะ4มาตรการเข้มงวดแก้ไขปัญหาการเผาอ้อย ตั้งเป้าฤดูการผลิต 63/64 รับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบไม่เกินร้อยละ 20 พร้อมมาตรการจูงใจจ่ายส่วนต่างอ้อยสด ตันละ200บาท

นายเอกภัทร  วังสุวรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า  ทางสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) ออก 4 มาตรการ เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ในฤดูการผลิตปี 2563/2564 ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง โดยมีเป้าหมายลดปริมาณอ้อยไฟไหม้ เข้าโรงงานเหลือร้อยละ 20 ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง PM2.5

ทั้งนี้การหีบอ้อยในฤดูการผลิตปี 2562/2563 ตั้งแต่วันที่ 1ธ.ค. 2562 จนถึงวันที่ 25 มี.ค. 2563 รวมระยะเวลาเปิดหีบ 116 วัน มีปริมาณอ้อยไฟไหม้ 37,183,474 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 49.65) จากปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้น 74,893,175 ตัน ถือเป็นก้าวแรกของความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ที่มีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 50  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มงวดให้มากขึ้น

สำหรับ 4 มาตรการ ประกอบไปด้วย 1. กำหนดนโยบายลดปริมาณอ้อยไฟไหม้ ในฤดูการผลิตปี 2563/2564 ให้ลดปริมาณอ้อยไฟไหม้เหลือร้อยละ 20 ปริมาณอ้อยสดร้อยละ 80 ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด โดยมีมาตรการกำหนดราคาส่วนต่างให้อ้อยสดมากกว่าอ้อยไฟไหม้ตันละประมาณ 200 บาท ให้มีความคุ้มค่ามากพอและเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดมากขึ้น

2. จัดหาเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดมากขึ้น โดยใช้งบประมาณกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เช่น การจัดหาเครื่องสางใบอ้อยให้สมาชิกกลุ่มการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านอ้อย ที่ปัจจุบันมีอยู่ 280 กลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีการรวมกลุ่มและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการอ้อยสด

3. ในกรณีที่มีนโยบายให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากภาครัฐจะให้สิทธิเฉพาะเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเท่านั้น

4. ออกมาตรการทางกฎหมายเพื่อให้โรงงานมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไม่ให้ปริมาณอ้อยไฟไหม้เกินกว่าร้อยละ 20 ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด

อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ในปีที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ สมาคมชาวไร่อ้อย โรงงงานน้ำตาล และเกษตรกรชาวไร่อ้อย ได้ร่วมกันรณรงค์แก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้อย่างจริงจัง สำหรับในฤดูการผลิตปี 2563/2564 นี้ สอน. จะเร่งกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานและเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับทราบโดยเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ให้หมดไปจากประเทศไทย