คณะบริหารฯ มทร.ธัญบุรี ชูปรัชญา “นักปฏิบัติ” เปิดเวทีแสดงผลงานนักศึกษาในงาน Business Day

Sponsored Content
วันที่ 17 มี.ค. 2563 เวลา 08:00 น.
คณะบริหารฯ มทร.ธัญบุรี ชูปรัชญา “นักปฏิบัติ” เปิดเวทีแสดงผลงานนักศึกษาในงาน Business Day
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดงาน “Business Day ได้เวลาปล่อยของพวกเราชาวบริหารธุรกิจ” เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา สะท้อนปรัชญาการเรียนการสอนความเป็น “นักปฏิบัติ” ของ มทร.ธัญบุรี

งาน Business Day เป็นงานใหญ่ประจำปีจัดแสดงผลงานโครงการวิสาหกิจชุมชน โครงงานวิจัย การให้ความรู้ทางวิชาการ และรางวัลต่างๆ ทั้งระดับประเทศและนานาชาติของอาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จากทั้ง 8 สาขาวิชา ได้แก่ การจัดการ การเงิน การบัญชี นานาชาติ การตลาด เศรษฐศาสตร์ ระบบสารสนเทศ และการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งยังมีผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกอีกด้วย

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด กล่าวว่า “งาน Business Day นี้ได้รับการยกระดับมาจากงาน Marketing Day ซึ่งจัดขึ้นมาหลายปีแล้ว โดยในแต่ละปี มีผลงานจัดแสดงมากขึ้นทุกปี เพราะทางมหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง”

ผศ.ดร.นาถรพี ตันโช คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า “งาน Business Day เป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษาที่จะได้มีเวทีแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสเรียนรู้การเรียนการสอนของสาขาวิชาอื่นๆ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย”

หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี กำหนดให้นักศึกษาทุกคนได้ไปฝึกงานกับสถานประกอบการจริง โดยทางคณะฯ มีโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและบริษัทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อผลักดันให้นักศึกษานำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง โดยจะต้องทำงานวิจัยหรือรายงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงของบริษัทที่นักศึกษาไปฝึกงาน

ดร.นาถรพีกล่าวว่า “การฝึกงานเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจที่จะได้เพิ่มความเชี่ยวชาญทางวิชาการและเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสการทำงานในอนาคต นอกจากนี้ ทางคณะฯ ยังส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เป็นเวลา 4-6 เดือน หรือลงเรียนในมหาวิทยาลัยเครือข่ายซึ่งสามารถโอนหน่วยกิตกลับมาได้ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น”

“เราเชื่อว่า หากมีเวทีรองรับผลงานและความคิดสร้างสรรค์ นักศึกษาจะเกิดแรงผลักดันที่จะพัฒนาตัวเองและความคิดใหม่ๆ อยู่เสมอ”

ดร.นาถรพีเชื่อว่า ประสบการณ์ทำงานจริงและความเป็นนักปฏิบัติจะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในโลกการทำงานและเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป

“เราตั้งใจให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมีความสามารถทัดเทียมในระดับสากล มีทักษะที่หลากหลาย พร้อมทำงานในทุกสถานการณ์ เช่น ภาษาอังกฤษ ความรู้ด้าน e-commerce หรือ digital disruption เมื่อนักศึกษามีความพร้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศก็จะสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้”

หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.bus.rmutt.ac.th

บทความแนะนำ