"สุวิทย์" เร่งผลักดัน BCG Model สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

  • วันที่ 30 พ.ย. 2562 เวลา 17:00 น.

"สุวิทย์" เร่งผลักดัน BCG Model สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 37ภายใต้แนวคิด "THAITAYinACTION:ไทยเท่ทำได้ทำจริง" พร้อมนำผลสัมมนา เสนอรัฐบาลพิจารณาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

นาย สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "นวัตกรรมพัฒนาคนเพื่ออนาคตประเทศ" โดยกล่าวว่า BCG Modelเป็นการพัฒนา 3 เศรษฐกิจคือเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)เศรษฐกิจหมุนเวียน (CircularEconomy) และเศรษฐกิจสีเขียว (GreenEconomy)ไปพร้อมๆกัน

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่และเศรษฐกิจ BCG มีอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วใน 4 สาขา มาจากความหลากหลายทางชีวภาพ 2 สาขา คือ อาหาร และ การเกษตรสุขภาพและการแพทย์และมาจากความหลากหลายทางวัฒนธรรม2สาขา คือ พลังงานวัสดุเคมีชีวภาพและการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดย4สาขาที่สำคัญเป็นจุดแข็งที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว

สำหรับ BCGDrivers:4 ตัวขับเคลื่อนประกอบด้วยการพัฒนา 4 สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่การเตรียมกำลังคนผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการและการพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ขั้นแนวหน้าซึ่งการนำ BCG Model มาขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้ที่เรียกว่า STI หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ นวัตกรรมจะสะท้อนให้เห็นว่านโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นรูปธรรม

เพราะวิธีการขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STI) ในครั้งนี้ จะใช้กลไกของมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยที่มีองค์ความรู้อยู่ไปทำงานร่วมกับเอกชนและชุมชนนอกจากนั้นจะต้องมีการลงทุนจากต่างประเทศด้วย

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ