เกษตรกร ยื่นหนังสือถึง "สนธิรัตน์" ของบระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์ –โรงไฟฟ้าชุมชน สู้ภัยแล้ง

วันที่ 28 พ.ย. 2562 เวลา 14:37 น.
เกษตรกร ยื่นหนังสือถึง "สนธิรัตน์" ของบระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์ –โรงไฟฟ้าชุมชน สู้ภัยแล้ง
กลุ่มเกษตรกรภาคอีสาน-ตะวันออก 17 จังหวัด มีสมาชิกกว่า 10,000 รายายื่นหนังสือถึงรมว.กระทรวงพลังงาน ขอสนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการประกอบอาชีพของเกษตรกร

รายงานข่าวเผยว่า เมื่อวันที่ 28 พ.ย.62 กลุ่มเกษตรกรจากสภาประชาชนเพื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สปศ.) นำโดยแกนนำนายอนุรักษ์ แสนเวียง, นายปิยะ ผูกจิต, นายสุพล หมื่นศรีพรหม พร้อมด้วยแกนนำเกษตรกรประมาณ 200 คน ซึ่งมาจาก 988 กลุ่ม สมาชิก 10,363 ราย จาก 17 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ได้เข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ทั้งนี้ เพื่อขอความช่วยเหลืองบประมาณใช้ในโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกร

นายอนุรักษ์ แสนเวียง ประธานกลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์ กล่าวว่า เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรประสบปัญหาความเดือนร้อนด้านการประกอบอาชีพ จึงรวมตัวมาขอความช่วยเหลือในการฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกรเพื่อบรรเทาทุกข์ โดยขอสนับสนุน

1.เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพราะส่วนใหญ่เกษตรกรอยู่ในภาคอีสาน ขาดแคลนแหล่งน้ำในการทำการเกษตรตลอดปี 2.โรงไฟฟ้าชุมชน ซึ่งกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจชุมชน เป็นนิติบุคคลจัดตั้งตามกฎหมายต่างๆ อาทิ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ร.บ.วิสาหกิจชุมชน พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ มีความพร้อมในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนตามนโยบายกระทรวงพลังงาน โดยขอให้ทางกระทรวงฯพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วนเพื่อให้เกษตรกรได้ฟื้นฟูอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

โดยมี นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน นายอนุรุทธิ์ นาคาศัย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานร่วมรับฟังและรับหนังสือจากกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว

โดยจะนำหนังสือเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพื่อพิจารณาถึงความเดือดร้อนของกลุ่มเกษตรกรต่อไป โดยกระทรวงพลังงานมีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และการตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนตามความเหมาะสม เพราะเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่ประกาศผลักดันให้เรื่องพลังงานเป็นของทุกคน Energy For All ให้ภาคพลังงานมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนให้กับภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

สำหรับกลุ่มเกษตรกรจาก 17 จังหวัดที่มายื่นหนังสือประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี มุกดาหาร ศรีสะเกษ สกลนคร สระแก้ว สุรินทร์ อุดรธานี อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี และอ่างทอง