ครม.ไฟเขียวใช้งบ9,671ล้านประกันราคามันสำปะหลัง

วันที่ 12 พ.ย. 2562 เวลา 14:54 น.
ครม.ไฟเขียวใช้งบ9,671ล้านประกันราคามันสำปะหลัง
ครม.เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 62/63 วงเงิน 9,671 ล้านบาท

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี (ครม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 62/63 วงเงิน 9,671 ล้านบาท ซึ่งเป็นพืชผลตัวที่ 4 ที่ ครม. เห็นชอบให้มีการประกันรายได้ต่อจาก ปาล์มน้ำมัน ข้าว และยางพารา

สำหรับการประกันรายได้มันสำปะหลังสด เชื้อแป้ง25% ในพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ ราคาและปริมาณประกันรายได้ กิโลกรัมละ 2.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน

เกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับเงินส่วนต่าง ได้แก่เกษตรกรทุกรายที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูก และแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ เงื่อนไขการใช้สิทธิ เกษตรกรหนึ่งครัวเรือน ใช้สิทธิได้ 1 ครั้ง

สำหรับการชดเชยส่วนต่างทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายกับราคาเกณฑ์อ้างอิงเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ซึ่งระยะเวลาดำเนินการ เป็นดังต่อไปนี้

1) ช่วงเวลาขึ้นทะเบียน 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นมา

2) ระยะเวลาใช้สิทธิ ใช้สิทธิได้ในช่วงการเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้ในทะเบียนเกษตรกร โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินส่วนต่างครั้งแรกในวันที่ 1 ธ.ค. 2562 และจ่ายต่อไปทุกวันที่ 1 ของเดือน เป็นเวลา 12เดือน สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่1 ธ.ค. 2562 ให้มีสิทธิรับเงินชดเชยในวันที่ 1 ธ.ค. 2562

3) ระยะเวลาโครงการ 1 ต.ค. 2662-31ธ.ค. 2563

นางสาวรัชดา กล่าวว่า พร้อมกันนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการคู่ขนานเพื่อรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลัง ประกอบด้วย

1) การดูแลความเป็นธรรมในการซื้อขายมันสำปะหลัง กำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพ การหักน้ำหนักสิ่งเจือปน การกำหนดให้โรงงานมันเส้นและแป้งมันมีเครื่องร่อนสิ่งเจือปนก่อนรับซื้อ รวมถึงการแสดงราคารับซื้อ

2) การบริหารจัดการนำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศต้องกำกับดูแลอย่างจริงจัง ต้องตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามาตรฐาน ลงโทษผู้กระทำผิดตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด

3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ให้ ธ.ก.ส. จัดสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนในการพัฒนาการผลิตแบะลดต้นทุนของเกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม จัดสินเชื่อ เป้าหมาย 5,000 ราย ๆละ ไม่เกิน 230,000 บาท วงเงินกู้รวม 1,150 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3%

4) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ให้ ธ.ก.ส. จัดสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับมันสำปะหลัง หรือสถาบันเกษตรกรที่มีสมาชิกประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือซื้อมันสำปะหลังสด มันเส้น เพื่อไปจำหน่ายต่อ หรือแปรรูป เพื่อดูดซับปริมาณผลผลิตในช่วงล้นตลาด วงเงินจัดสรรสำหรับโครงการนี้ 1,500 ล้านบาท ดอกเบี้ย 4%

5) ส่งเสริมการใช้มันสำปะหลังในประเทศเพิ่มขึ้น โดยพัฒนาการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพและอุตสาหกรรมอาหาร

6) เพิ่มช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง โดยเฉพาะแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากมันสำปะหลังและกากน้ำตาลซึ่งปัจจุบันมีตลาดรองรับที่จำกัด โดยเฉพาะการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง สามารถดูดซับหัวมันสดได้เพียง 2.5ล้านตันเท่านั้น เพื่อให้เกิดการใช้มันสำปะหลังและพืชเกษตรในการผลิตแอลกอฮอล์ จะต้องมีการแก้ไขข้อจำกัดใน พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 เพื่อเปิดช่องให้โรงงานเอทานอลที่ใช้สินค้าเกษตรเป็นวัตถุดิบสามารถผลิตและจำหน่ายเอทานอลให้แก่อุตสาหกรรมอื่นได้นอกเหนือจากการใช้เป็นเชื้อเพลิง

นอกจากนี้ ยังมีโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยครม.อนุมัติเงินชดเชยให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิและไม่จำกัดช่วงเวลาการปลูก จากเดิมที่ชดเชยแก่เกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น ทำให้การกำจัดท่อนพันธุ์และการจัดการการระบาดของโรคใบด่างไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง

 

บทความแนะนำ