คมนาคมชูพัฒนาสินค้าโอท็อปขายบนเครื่องบิน สั่งเพิ่มช่องทางขายใน 28 สนามบิน

วันที่ 11 พ.ย. 2562 เวลา 13:40 น.
คมนาคมชูพัฒนาสินค้าโอท็อปขายบนเครื่องบิน สั่งเพิ่มช่องทางขายใน 28 สนามบิน
รมช.คมนาคมชูขายสินค้าโอท็อปบนเครื่องบินช่วยสร้างรายได้แก่ชุมชน เน้นพัฒนาสินค้าภายใต้แนวคิด "เล็ก ดี มีคุณภาพ"

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 62 นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่กลุ่มหัตถกรรมสแตนเลสบ้านห้วยหวาย จังหวัดกาญจนบุรี

นายถาวร เสนเนียม กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเพิ่มรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน รัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชนให้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้อย่างกว้างขวาง ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เล็งเห็นว่า การบินไทยในฐานะสายการบินแห่งชาติ มีศักยภาพที่จะเป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ การจัดจำหน่าย รวมทั้งเป็นช่องทางให้ชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ OTOP ของไทยได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

เนื่องจาก การบินไทยทำการบินปีละประมาณ 70,000 เที่ยวบิน รองรับผู้โดยสารทั่วโลกปีละกว่า 18 ล้านคน มีการจัดทำแคตตาล็อกเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP วางไว้ในทุกเที่ยวบินของ การบินไทยรวมทั้งสำนักงาน การบินไทยทั่วโลก เป็นราย 4 เดือน คาดว่าจะช่วยขยายตลาดให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ของไทยได้เป็นอย่างดี

จากผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ 2559 จนถึงปัจจุบัน สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบินได้จำนวน 1,107 ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 273 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการเร่งรัดการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ ภายใต้แนวคิด “เล็ก ดี มีคุณภาพ” เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้จำหน่ายบนเครื่องบินได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม ซึ่งมีท่าอากาศยานในกำกับ 28 แห่ง ผู้โดยสารประมาณ 30 ล้านคนต่อปี ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ได้ในอนาคต

นอกจากช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้ว ทางชุมชนยังต้องการการสนับสนุนด้านการเพิ่มพื้นที่ในการผลิต ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้เทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อนำมาส่งเสริมการผลิตให้มีศักยภาพมากขึ้นต่อไป

การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จำนวน 2 ครั้ง มีหน่วยงานภาคีร่วมดำเนินงาน จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน บกท. กระทรวงคมนาคม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท มอลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดย บกท. ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมพิจารณาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยมีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้คัดเลือกผู้ผลิตระดับ 5 ดาว ที่มีคุณภาพ สวยงาม แสดงออกถึงเอกลักษณ์ไทย

ทั้งนี้ การบินไทยได้ส่งผู้แทนที่เชี่ยวชาญร่วมเป็นผู้คัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีความหลากหลายจากทุกภาคของประเทศไทย และคาดว่าจะเป็นที่สนใจผู้โดยสารที่เดินทางกับการบินไทยให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP นอกจากนี้ การบินไทยยังให้การสนับสนุนพื้นที่เพื่อวางผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร และของใช้ เพื่อให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบินและลูกค้าภาคพื้น สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในรูปแบบต่าง ๆ สนับสนุนบุคลากรของ การบินไทยเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการคัดเลือกให้จำหน่ายบนเครื่องบิน เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้น การบินไทยได้สนับสนุนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใด ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพิ่มรายได้ให้ชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP ยกระดับสู่สากล