คมนาคมชงครม.สัญจรเคาะลงทุน1แสนล้านบาท

วันที่ 11 พ.ย. 2562 เวลา 13:14 น.
คมนาคมชงครม.สัญจรเคาะลงทุน1แสนล้านบาท
"ศักดิ์สยาม" ชง ครม.สัญจร ลุยโครงสร้างพื้นฐาน WEC ผุดมอเตอร์เวย์ใหม่ 3 เส้นทาง มูลค่า 1 แสนล้าน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คลัง เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร (ครม.สัญจร) ?ในวันที่ 11-12 พ.ย. นี้ จะมีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2562 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้แก่ จ.กาญจนบุรี ราชบุรี และ สุพรรณบุรี กระทรวงคมนาคมมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ตลอดจนประชุมสรุปแผนพัฒนา WEC ก่อนลงพื้นที่ ครม.สัญจร

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมระบุว่า ในการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้เตรียมเสนอโครงการเบื้องต้นด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบ่งเป็นโครงข่ายทางบก จ.กาญจนบุรี ประกอบด้วย การศึกษาโครงข่ายถนน เชื่อมเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจฝั่งตะวันตก (Western Economic Corridor : WEC) ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี และ สุพรรณบุรี งบประมาณ 22,000 ล้านบาท นอกจากนี้เตรียมเสนอแผนพัฒนาโครงข่าย ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ได้แก่ โครงการมอเตอร์เวย์สาย M81 นครปฐม-ชะอำ วงเงิน 80,000 ล้านบาท ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) เตรียมเสนอ ครม. มีแผนสร้างปี 2564-2567 ตลอดจนมอเตอร์เวย์อีก 2 เส้นทาง ได้แก่ สาย M52 สุพรรณบุรี-ชัยนาท และ M92 สุพรรณบุรี-นครปฐม (แผนปี 2570-2574) เช่นเดียวกับโครงการมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี ซึ่งมีกำหนดการเปิดใช้ในปี 2568

ด้าน จ.สุพรรณบุรี เสนอโครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงภูมิภาค (ราชบุรี-กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี และ ชัยนาท) ระยะทาง 105 กม. ขยายผิวจราจรและไหล่ทางบนคันดินคลองชลประทาน เพื่อระบายการจราจรตามแนวเหนือ-ใต้ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ ทล. และ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดย ทล. พิจารณาแล้วเห็นว่าเส้นทางเชื่อมโยงภูมิภาค (ราชบุรี-กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี และชัยนาท) มีทางในความรับผิดชอบของ ทล. คือ ทางหลวงหมายเลข 3496 สายดอนเจดีย์-ปากดง 27.18 กม. เป็นทาง 2 ช่อง ปริมาณจราจร 5,433 คัน/วัน เนื่องจากเป็นถนนเลียบตามคลองชลประทาน ซึ่ง ทล.รับผิดชอบเฉพาะในส่วนของถนนกว้าง 10 เมตรเท่านั้น ส่วนเขตทางยังอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน หากขยายทางหลวงสายดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการถ่ายโอนเขตทางจากกรมชลประทาน

ส่วน จ.ราชบุรี จะเสนอโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางแยกต่างระดับสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองบนทางหลวงหมายเลข 4 หรือถนนเพชรเกษม (สะพานสิริลักษณ์) งบประมาณ 700 ล้านบาท โดยถนนเพชรเกษมเป็นทางหลวงสายหลักเดินทางสู่ภาคใต้ (สะพานสิริลักษณ์) เป็นสะพานคู่ขนาด 4 ช่องจราจร คาดว่าจะมีปริมาณจราจร 38,400 คัน/วัน ตลอดจนปรับปรุงถนนเชิงลาดคอสะพานและจุดกลับรถใต้สะพาน 700 ล้านบาท มีแผนออกแบบรายละเอียดปี 2564 จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ปี 2565 ขอตั้งงบประมาณสร้างปี 2566 เปิดบริการปี 2568 ควบคู่ไปกับ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ช่วง กม.102+200-กม.108+000 จ.ราชบุรี 5.8 กม. งบประมาณ 450 ล้านบาท มี 4 ช่อง ปริมาณจราจร 38,400 คัน/วัน ช่วง จะตั้งงบประมาณสร้างปี 2565 เปิดให้บริการปี 2567 นอกจากนี้ยังมี โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้าง ทล. 3087 ราชบุรี-แก้มอ้น งบประมาณ 150 ล้านบาท ขยายช่องจราจรจาก2 เป็น 4 ช่อง มีปริมาณจราจร 18,300 คัน/วัน รวมระยะทาง 12 กม. ตามแผนจะเสนอขอความเห็นชอบรายงาน EIA ในปี 2565 และขอตั้งงบประมาณก่อสร้างปี 2566 เปิดให้บริการปี 2568

โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่เชื่อมต่อสามแยกวังมะนาว-บรรจบ ทล.3510 ระยะทาง 36.8 กม. ขนาด 4 ช่อง งบประมาณ 3,042 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางสำรองในการคมนาคมขนส่งลงสู่ภาคใต้ในกรณีเกิดวิกฤตจากอุบัติภัยต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรบนถนนเพชรเกษม คาดว่าจะออกแบบรายละเอียดในปี 2564 รวมทั้งขอออก พรฎ.เวนคืน และจ่ายค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินปี 2565 ขอตั้งงบประมาณก่อสร้างปี 2566 เปิดให้บริการปี 2568ฃ

โครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3208 น้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว จ.ราชบุรี ขายจาก 2 ช่องเป็น 4 ช่องระยะทาง 31 กม. งบประมาณ 800 ล้านบาท ดำเนินการ 2 ปี ขอตั้งงบประมาณก่อสร้างปี 2568