เช็คบิล 4 โครงการจ้างเหมาเบี้ยวสัญญา โยกงบดำเนินการเอง

วันที่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 17:00 น.
เช็คบิล 4 โครงการจ้างเหมาเบี้ยวสัญญา โยกงบดำเนินการเอง
กรมชลประทานเดินหน้ายกเลิกสัญญาจ้างเอกชนทิ้งงาน 4 โครงการ ถกสำนักงบประมาณ เปิดทางขออนุมัติดำเนินการเองเพื่อความคล่องตัว

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายก่อสร้าง เปิดเผยว่า กรมได้มีการบอกเลิกสัญญาเอกชนที่ก่อสร้างโครงการของกรมชลประทานใน 4 โครงการเนื่องจากทิ้งงานและไม่ปฏิบัติตามสัญญา พร้อมกับหารือสำนักงบประมาณ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงจากการจ้างเหมา มาให้กรมดำเนินการเอง ตามมาตรา 23 ของพรบ.งบประมาณ เช่นกรณีโครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำนักงบประมาณได้อนุมัติให้กรมดำเนินการเองแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้รมว.เกษตรฯ อนุมัติให้กรมดำเนินการตามกฎหมาย

ทั้งนี้กรณีงานปรับปรุงคลองระบายน้ำร.1 ซึ่งเป็นโครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่ ที่กรมยกเลิกนั้น กรมได้บริหารและเร่งรัดงานตามเงื่อนเวลาถึงที่สุด จนเมื่อครบกำหนดจึงบอกเลิกสัญญา แต่ทั้งนี้แม้จะก่อสร้างก็ไม่แล้วเสร็จ ปัจจุบันสามารถระบายน้ำได้ในอัตรา 1,000 ลูกบาศก์เมตร(ลม.บ.)ต่อวินาที จากศักยภาพคลองตามเป้าหมายโครงการ 1,200 ลบ.ม.ต่อวินาที สามารถบรรเทาอุทกภัยได้กรณีเกิดน้ำหลาก

อย่างไรก็ตามโครงการนี้ หากรมว.เกษตรฯ อนุมัติการขยายเวลาออกไปถึงปี 2563 ทางกรมฯจะเร่งดำเนินการให้เสร็จในกรอบเวลาที่กำหนด เพราะเครื่องมือ เครื่องจักรพร้อม ทั้งนี้ยืนยันว่าการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นงานจ้างเหมา หรืองานกรมดำเนินการเอง กรมถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ

สำหรับ 4 โครงการที่กรมยกเลิกสัญญาประกอบด้วย 1. งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร 1 พร้อมอาคารประกอบสัญญาที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยอ.หาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จ.สงขลา วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลอง ร.1จากเดิม 465 ลบ.ม./วินาที เป็น 1,200 ลบ.ม./วินาที เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

2.โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาอุทกภัยในเขต อ.เมือง จ.ตรัง พื้นที่ประมาณ 10,525 ไร่ และเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค ประมาณ 3.2 ล้าน ลบ.ม. 3. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จ.ตาก เป็นการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษตากและบรรเทาอุทกภัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด และ 4. งานก่อสร้างอาคารบริหารจัดการน้ำบริเวณประตูระบายน้ำปลายคลองระพีพัฒน์ (ปตร.พระธรรมราชา)เป็นอาคารที่ใช้ควบคุมการบริหารจัดการน้ำในคลองระพีพัฒน์

อย่างไรก็ตามโครงการทั้งหมดเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแผนงานของกรมชลประทาน ในการพัฒนาแหล่งน้ำและการป้องกันบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยรูปแบบการดำเนินงานก่อสร้างโครงการของกรม มี 2 ประเภท คืองานกรมดำเนินการเอง โดยใช้บุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือของกรมชลประทาน และงานจ้างเหมา ซึ่งได้ให้เอกชนเข้ามาดำเนินการแทนกรม กรณีงานล่าช้ากว่าแผน ผู้รับจ้างเหมาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา หากล่าช้าไม่ตามแผนงานให้คณะกรรมการจ้างงานพิจารณาและบอกเลิกสัญญา แต่สำหรับงานที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนจะมีการปรับแผนมาเป็นงานกรมดำเนินการเองเนื่องจากกรมชลประทานมีบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เพียงพอและสามารถเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จทันเวลา

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ใน 4 สัญญาที่ยกเลิก เป็นของเอกชนรายเดียว 3 สัญญา คือ บริษัทสยามพันธุ์วัฒนา ฯคือ โครงการอุทกภัยหาดใหญ่ (ปี 58-62) งานคงเหลือประมาณ 20% โครงการระบบระบายน้ำตรัง(ปี 59-62) งานคงเหลือ 60% โครงการอ่างแม่สอดตอนบน กำหนดเสร็จปี 62 งานคงเหลือ 2%