เร่งปตท.อัดเงินลงทุนปลายปีกระตุ้นเศรษฐกิจ เปิดทางชุมชมร่วมเป็นเจ้าของปั๊ม

วันที่ 10 ต.ค. 2562 เวลา 16:25 น.
เร่งปตท.อัดเงินลงทุนปลายปีกระตุ้นเศรษฐกิจ เปิดทางชุมชมร่วมเป็นเจ้าของปั๊ม
'สมคิด'ตรวจการบ้านปตท. สั่งเดินหน้าลงทุนโครงการใหม่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐช่วงปลายปี ดึงชุมชนร่วมถือหุ้นในปั๊มน้ำมัน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่า ได้สั่งการให้ปตท.เร่งการลงทุนในโครงการใหม่ๆ เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจมีการขับเคลื่อน โดยเฉพาะช่วงที่ค่าเงินบาทแข็งค่า เพราะถือเป็นจังหวะที่ดีในการลงทุนที่จะมีต้นทุนต่ำลง โดยช่วงไตรมาส 4/62 มีเป้าหมายลงทุนประมาณ 3 หมื่นล้านบาท และในปี 2563 ตั้งงบลงทุนไว้ประมาณ 1 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ ปตท.เป็นองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ใหม่ที่เน้นการเติบโตไปพร้อมกับสังคมและประเทศไทย ธุรกิจปตท.จะช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ ดูแลสังคมและช่วยแก้ปัญหาความยากจน

นอกจากนี้ ยังแนะนำให้ ปตท.ตั้งร้านกาแฟ 'คาเฟ่อเมซอน' ในพื้นที่ชุมชนเพิ่มขึ้น และนำสินค้าของชุมชนที่ได้รับคัดเลือกไปจำหน่ายร้าน เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชาชรัฐสร้างไทยที่ต้องการให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน เกษตรกร และการท่องเที่ยวเข้มแข็งขึ้น รวมทั้งได้มอบนโยบายให้ บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR)เป็นสถานีบริการน้ำมันที่เปิดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะแผนระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯนั้น ต้องให้ชุมชนเข้ามาถือหุ้นเพื่อเป็นเจ้าของ OR ซึ่งต้องพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง และให้ร้านกาแฟ 'คาเฟ่อเมซอน'เข้าไปตั้งในชุมชน ได้

สำหรับโครงการจัดทำปุ๋ยสั่งตัด ที่รัฐบาลมอบหมายให้ ปตท.มาช่วยดำเนินการผลิตและจำหน่ายให้กับเกษตรกรในราคาต้นทุนนั้น ปตท.รายงานว่าจะร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วางระบบการสั่งแม่ปุ๋ยเข้ามาผลิตเป็นปุ๋ยสั่งตัดเพื่อจำหน่ายให้เกษตรกรในต้นทุนต่ำได้ในช่วงปี 2563

ด้านนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ได้รายงานความคืบหน้านโยบายต่างๆที่รัฐบาลมอบหมายรวมถึงผลการดำเนินงานทางธุรกิจ โดยปตท.ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลัก 3P (People Planet Prosperity) นั่นคือ การทำธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชนและสังคม (People) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet) และเป็นฐานความมั่นคงแก่ภาคเศรษฐกิจและสังคมเติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืน (Prosperity)

สำหรับความคืบหน้าผลการศึกษาแนวทางการผลิตปุ๋ยสั่งตัดเพื่อช่วยเหลือด้านต้นทุนให้กับเกษตรกรควบคู่ไปกับใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยและพัฒนาดำเนินการ เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่นำร่อง 3 ชุมชน ได้แก่ พื้นที่ปลูกข้าว ต.พิมาน จ.นครพนม พื้นที่ปลูกอ้อย ต.ท่ามะนาว จ.ลพบุรี และพื้นที่ปลูกกาแฟ ต.แม่สลองใน จ.เชียงราย

อย่างไรก็ดี ปตท. ยังสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคม ตามกรอบการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติ อาทิ การทุ่มเทพัฒนาการศึกษาอย่างรอบด้าน การสร้างโอกาสในการส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี การส่งเสริมและพัฒนาทางกีฬาของเด็กและเยาวชน การส่งเสริมเยาวชนผู้ขาดโอกาสและผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ฃ

ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนอันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและรายย่อย โดยเข้าร่วมโครงการ "ตลาดไทยเด็ด" เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนและเกษตรกรจากการคัดสรรสินค้าและบริการที่โดดเด่นของภูมิภาคและกลุ่มจังหวัดมาจำหน่ายในสถานที่ที่ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าได้สะดวก สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มรายได้ให้คนในท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้แข็งแกร่ง ปัจจุบันมีสถานีบริการน้ำมัน PTT Station เข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 107 แห่ง