ชาวขอนแก่นกว่า1พันคนร่วมเวทีรับฟังความเห็นโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน

วันที่ 29 ก.ย. 2562 เวลา 20:30 น.
ชาวขอนแก่นกว่า1พันคนร่วมเวทีรับฟังความเห็นโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน
กฟผ.จัดเวทีเปิดรับฟังความเห็นรอบแรก โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน ไร้ปัญหา มุ่งสร้างความมั่นคงพลังงานในภาคอีสาน

นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนน้ำพองศึกษา ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมีประชาชนในพื้นที่ศึกษาโครงการฯ อาทิ หน่วยงานราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สถานศึกษา ผู้นำศาสนา องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปสนใจเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น จำนวน 1,017 คน และมีผู้แสดงความคิดเห็นด้วยวาจา จำนวน 26 คน

นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า โรงไฟฟ้าน้ำพองอยู่คู่กับจังหวัดขอนแก่นมากว่า 30 ปี ถือเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีส่วนช่วยพัฒนาภาคธุรกิจ ด้านบริการ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น ฉะนั้น ไฟฟ้าจึงเป็นเรื่องจำเป็น

เมื่อโรงไฟฟ้าน้ำพองปัจจุบันจะต้องถูกปลดออกจากระบบ เนื่องจากหมดอายุการใช้งาน ส่งผลให้กำลังผลิตไฟฟ้าในภาพรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขาดหายไป ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงได้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทนขึ้น โดยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ในวันนี้ ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ศึกษาโครงการฯ ครอบคลุม 2 อำเภอ คือ อำเภอน้ำพอง จำนวน 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลม่วงหวาน ตำบลกุดน้ำใส ตำบลสะอาด ตำบลน้ำพอง และอำเภออุบลรัตน์ จำนวน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลโคกสูง ตำบลบ้านดง รวมถึงหน่วยงานราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น แสดงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ต่อการดำเนินโครงการฯ

นายสมรักษ์ เพ็ชรเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า กฟผ. กล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก และน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง มีขนาดกำลังผลิตตามสัญญาจ่ายเข้าระบบ 650 เมกะวัตต์ จะตั้งอยู่ในพื้นที่โรงไฟฟ้าน้ำพองปัจจุบัน ในตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าน้ำพอง ชุดที่ 1-2 ในปัจจุบัน ซึ่งจะถูกปลดออกจากระบบผลิตไฟฟ้าในปี 2568 เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (พีดีพี2018) เพื่อรองรับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยกำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี 2568

น.ส.ดวงกมล พรหมสุวรรณ ผู้จัดการโครงการ บริษัท คอลซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด บริษัทที่ปรึกษา กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมชี้แจงเหตุผล ความเป็นมา และรายละเอียดของโครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลของประชาชนต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ เพื่อนำไปกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) ให้ครอบคลุมข้อห่วงกังวลของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงต่อไป