บีทีเอสกรุ๊ป ได้รับเลือกเป็นสมาชิก DJSI ปีที่ 2 ยึดหลักเติบโตยั่งยืน

วันที่ 16 ก.ย. 2562 เวลา 17:00 น.
บีทีเอสกรุ๊ป ได้รับเลือกเป็นสมาชิก DJSI ปีที่ 2 ยึดหลักเติบโตยั่งยืน
บีทีเอส กรุ๊ป ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ กลุ่มตลาดเกิดใหม่ หมวดอุตสาหกรรม คมนาคมขนส่งติดต่อกันเป็นปีที่ 2 สะท้อนความเชื่อมั่น เติบโตอย่างยั่งยืนครอบคลุม 3 มิติ

นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เปิดเผยว่า บีทีเอส กรุ๊ป ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)ประจำปี 2562 ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market)หมวดอุตสาหกรรม คมนาคมขนส่งติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ได้เข้าเป็นสมาชิก DJSI Emerging Market ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นผลจากการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายในกลุ่มบริษัทบีทีเอส ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ที่เน้นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการเงิน การลงทุน และการทำธุรกิจอย่างโปร่งใส ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

กลุ่มบริษัทบีทีเอสให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการดำเนินธุรกิจหลักในระบบขนส่งมวลชน ซึ่งเป็นการระบบการขนส่งคาร์บอนต่ำที่ไม่เพียงแต่ช่วยตอบสนองความเร่งรีบของสังคมในปัจจุบัน หากแต่ยังช่วยลดปัญหามลพิษอันเกิดจากการคมนาคมขนส่งในรูปแบบเดิม

ขณะเดียวกันยังพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในการขับเคลื่อนระบบรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

นายกวิน กล่าวว่า บีทีเอสกรุ๊ปฯ มีความมุ่งมั่น และความพยายาม ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวคิดของพนักงาน การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดเวลา ให้เห็นถึงความสำคัญของความยั่งยืนและเติบโตไปด้วยกันตามเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Sustainable Development Goals : UN SDGs) โดยมีเป้าหมายสำคัญ 17 เป้าหมาย ตลอดจนสนับสนุนหลักการของข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact : UN Global Compact)ด้านสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต

Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI เป็นดัชนีจัดอันดับผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลก โดยมี RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment ผู้ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน เป็นผู้ประเมินจัดอันดับ โดยมีเกณฑ์กำหนดว่า บริษัทที่จะเข้ารับการประเมินได้จะต้องเป็นบริษัทจดทะเบียน และมี Free Float Market Capitalization ใน Dow Jones Total Stock Market Index สูงสุด 2500 บริษัทแรก และกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่ม Emerging Markets สูงสุด 800 บริษัทแรก ตลอดจนกลุ่มอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 3,517 บริษัททั่วโลก