"จุรินทร์"เตือน "วิสาหกิจเพื่อสังคม" อย่าตกเป็นเครื่องมือให้ธุรกิจใช้หาประโยชน์

วันที่ 16 ก.ย. 2562 เวลา 10:25 น.
"จุรินทร์"เตือน "วิสาหกิจเพื่อสังคม" อย่าตกเป็นเครื่องมือให้ธุรกิจใช้หาประโยชน์
"จุรินทร์" แนะ "วิสาหกิจเพื่อสังคม" อย่าปล่อยให้ธุรกิจทั่วไปมาแฝงใช้ประโยชน์เพื่อเอาเปรียบสังคม ย้ำรัฐ-เอกชนจะส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมต้องสอดคล้องการพัฒนายั่งยืน

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 62 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมกับเครือข่าย

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ฝากทุกท่านในที่สัมนาว่าให้ช่วยคิดเพิ่มเติม ประการที่หนึ่ง จะทำอย่างไรให้วิสาหกิจเพื่อสังคม นำผลกำไรจากการทำธุรกิจที่ได้รับไปแบ่งปันกับสังคมอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าที่ธุรกิจทั่วไปซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประกอบธุรกิจปกติ มีวัตถุประสงค์บางประการในการทำซีเอสอาร์เพื่อสังคมถ้าเท่ากับหรือน้อยกว่าก็ไม่ต่างกับธุรกิจทั่วไป เพราะอันนี้คือการบ้านข้อที่หนึ่งที่อยากฝากคิดอย่างจริงจังว่าโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ จะแตกต่างจากอินเตอร์ไพรส์ทั่วไปที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมอยู่แล้วอย่างไร

ประการที่สอง คือฝากให้ช่วยคิดว่าจะทำอย่างไรไม่ให้ธุรกิจทั่วไปมาใช้ประโยชน์จากความเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ เพื่อเอาเปรียบสังคมเพราะเมื่อจดทะเบียนเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ จะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าการจดทะเบียนเป็นธุรกิจทั่วไปแต่อาจจะได้รับยกเว้นสิทธิ์ที่ประโยชน์มากกว่าธุรกิจทั่วไปอันนี้คือการบ้านข้อที่สองทำอย่างไรไม่ให้ธุรกิจทั่วไปมาแอบแฝงการใช้ประโยชน์จากการจดทะเบียนเป็นโซเชียลอินเตอร์ไพ้ทั้งหมดนี้เพื่อเป้าหมายในการคืนกำไรสู่ สังคม

การบ้านข้อที่สามคือ ทำอย่างไรให้โซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ หรือวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ดีสามารถยืนหยัดอยู่ได้ทำอย่างไรให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลทำอย่างไรให้โซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ที่ดีสามารถเป็นที่ยอมรับได้ของสังคมเพื่อให้ยืนหยัดอยู่ได้เพื่อทำประโยชน์ต่อไปและทำอย่างไรให้เค้าได้รับการสนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้จากทุกประเทศหรือร้ายประเทศทั่วโลกที่มีโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ที่ประสบความสำเร็จมาแบ่งปันให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมของเราให้สามารถพัฒนาตนเองขึ้นไปได้

ในช่วงแรกของการกล่าวเปิดงานนั้น นายจุรินทร์ ได้กล่าวถึง ความจำเป็นในการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เนื่องจากองค์การสหประชาชาติกำหนดเป้าหมายการพัฒนาตามกระบวนทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังประเทศไทยจึงจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เกิดและสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9 ป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางสังคมมุ่งพัฒนาคนชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมันคงนำไปสู่ความยั่งยืน

การส่งเสริมสนับสนุนนั้นเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่จะให้การส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน

รายงานแจ้งว่า มีการเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมและมีการกล่าวถึงหลักฐานสู่การพัฒนาที่ยังยืนและนอกจากนั้นยังมีการเปิดโครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย สำหรับช่วงท้ายจะมีการอภิปรายหลังจากการเสวนาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจเพื่อสังคมจากผู้แทนกระทรวงต่างๆ