ปตท. ยกระดับธรรมาภิบาล พร้อมรับมือกับความท้าทายในยุคดิจิตัล

  • วันที่ 11 ก.ย. 2562 เวลา 19:16 น.

ปตท. ยกระดับธรรมาภิบาล พร้อมรับมือกับความท้าทายในยุคดิจิตัล

กลุ่มปตท.โชว์ศักยภาพ จัดกิจกรรม PTT Group CG Day ประจำปี 2019 ขับเคลื่อนองค์กรนำระบบดิจิทัลปรับใช้ในเครือข่ายธุรกิจ ตั้งรับยุคเปลี่ยนผ่าน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม PTT Group CG Day ประจำปี 2019 ภายใต้แนวคิด Digitalization: Challenge for the Governance ที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นของการขับเคลื่อนองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance: CG) ที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย โดยนำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยมาเสริมกระบวนการทำงานเชิงปฏิบัติการ (CG in Practice) เพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ พร้อมเติบโตอย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรณรงค์และเน้นย้ำให้บุคลากรทุกระดับในกลุ่ม ปตท. นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตอกย้ำ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส โดยเปิดโอกาสให้พนักงานกลุ่ม ปตท. ได้แสดงความสามารถและนำเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อบริษัท เพื่อสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ด้านนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. กล่าวว่า กลุ่ม ปตท.นำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยมาเสริมกระบวนการทำงานเชิงปฏิบัติการ เพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ พร้อมเติบโตอย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้กลุ่ม ปตท.ดำเนินการมากกว่า 10 ปีแล้ว เพื่อให้องค์กรมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยปลูกฝังพนักงานในการทำงานร่วมกัน และนำดิจิทัลมาใช้ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่นำมาใช้ทั้งทางบัญชี การเงิน สัญญาการค้าขาย การตรวจสอบ และกฎระเบียบต่าง ๆ

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. กล่าวในงานเสวนา "กำกับองค์กรอย่างไร ในยุคดิจิทัล" ว่า กลุ่ม ปตท.ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการ เพราะต้องการให้มีบุคลากรที่มีคุณธรรม และยังเป็นการช่วยป้องกันความเสียหาย อีกทั้งยังช่วยในด้านของผลการดำเนินงานที่จะได้รับประโยชน์จากการได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ดี ก็จะมีผลต่อดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ กลุ่ม ปตท. ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม PTT Group CG Day เป็นประจำทุกปี ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ในปีนี้มีบริษัทในกลุ่ม ปตท. เข้าร่วมกิจกรรม 7 บริษัท และมีเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมงาน เช่น ตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รวมถึงภาคประชาสังคม เป็นต้น

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ