ไทยเดินหน้า ผลักดันมอก.9999 ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9

วันที่ 10 ก.ย. 2562 เวลา 12:00 น.
ไทยเดินหน้า ผลักดันมอก.9999 ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9
สมอ.เจ้าภาพเวทีประชุมนานาชาติ ISO/TC 292 โชว์ศักยภาพสถาบันมาตรฐานไทยในเวทีสากล พร้อมตั้งเป้าผลักดัน มอก.9999 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สมอ.ในฐานะสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ ซึ่งเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ (Technical committee – TC) คณะที่ 292 (ISO/TC 292 Security and resilience) ครั้งที่ 7 ที่กรุงเทพ ซึ่งเป็นการประชุมทางวิชาการในระดับระหว่างประเทศ มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 150 คน จาก 30 ประเทศทั่วโลก

การประชุม ISO/TC 292 นี้ เป็นการประชุมของคณะกรรมการวิชาการที่รับผิดชอบการกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศในสาขาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการปรับตัวสู่ภาวะปกติ ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกร่วมทำงาน (Participating member หรือ P-member) ซึ่งจะทำให้ไทยมีส่วนร่วมในการพิจารณาออกเสียงและแสดงข้อคิดเห็น ในการกำหนดมาตรฐานสมอ. จึงมีส่วนเกี่ยวข้องมาตั้งแต่ต้น

ทั้งนี้วางเป้าหมายไว้ล่วงหน้ามากว่า 3 ปี ในการผลักดันหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เข้าสู่การเป็นมาตรฐานสากล ดังนั้น ในการประชุม ISO/TC 292 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2561 ณ เมืองสตาวังเงร์ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ คณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมจึงได้เสนอแผนการดำเนินงานในการนำเสนอ มอก.9999 เล่ม1-2556 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศใช้ มาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อให้เป็นเอกสาร ISO ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผลการลงคะแนนเสียงของประเทศสมาชิกเป็นส่วนใหญ่ให้จัดทำเป็นร่างมาตรฐาน/เอกสาร ISO ต่อไปในชื่อ ISO/TR 22XXX:20XX Security and Resilience - Organization Resilience -Principles and Guidelines for Sufficiency and Viability

นายวันชัย กล่าวว่า การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของไทยในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานสาขานี้ร่วมกับสมาชิก ISO/TC 292 จากประเทศต่างๆ ทั้งยังเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยในฐานะผู้จัดทำข้อเสนอ มอก. 9999 เป็นมาตรฐาน ISO ที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากสมาชิก ISO/TC 292 ในขั้นตอนต่อ ๆ ไปด้วย

การประชุมดังกล่าว สมอ. ได้จัดการเสวนาเรื่อง The Role of ISO/TC 292 in Economic Resilience to Support the UN SDGs เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจอันดีในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บรรดาประเทศสมาชิก ISO ที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทย เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเรื่อง ISO/TR 22XXX:20XX Security and Resilience - Organization Resilience -Principles and Guidelines for Sufficiency and Viability

คณะผู้เสวนาในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้แทนจาก ISO รวมถึง ISO/TC 292 คณะทำงาน (WG) ภายใต้ ISO/TC 292 และผู้แทนจากองค์กรของไทย ได้แก่ รองประธาน ISO ด้านการเงิน จากประเทศญี่ปุ่น, ประธาน ISO/TC 292 จากประเทศสวีเดน, Convenor ของ ISO/TC 292/WG 2 Continuity and organizational resilience จากสหราชอาณาจักร, ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ, รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด และ ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน กลุ่มมิตรผล ร่วมนำเสนอบทบาทและผลงานที่เกี่ยวกับการฟื้นคืนองค์กรสู่สภาวะปกติของภาคธุรกิจ ภายหลังประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจอีกด้วย