ดัน "ผ้าไหมปักธงชัย" เป็นสินค้า GI เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 15:34 น.
ดัน "ผ้าไหมปักธงชัย" เป็นสินค้า GI เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก
"วีรศักดิ์" นำทีมพาณิชย์ลุยโคราช พื้นที่นำร่องในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ แจงแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ-เร่งส่งเสริมองค์ความรู้และคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ขยายช่องทางการตลาดใน/ต่างประเทศ

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาให้กับทุกภาคส่วน และเดินหน้าส่งเสริมคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้กับชุมชนและภาคธุรกิจ อันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ที่จะช่วยสร้างจุดเด่นและยกระดับสินค้าชุมชนของไทยสู่ตลาดโลก ซึ่งในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ทั้ง 4 จังหวัด (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) มีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะเป็นต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่นที่จะสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจพื้นฐานของภาคอีสานนายวีรศักดิ์ กล่าวเสริมว่า ในการประชุมหารือร่วมกับหอการค้าจังหวัด และ Biz Club กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ครั้งนี้ เป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมรับฟังเสียงของภาคธุรกิจและประชาชน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังเช่นข้อจำกัดของสินค้า GI บางรายการ ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่มีผลผลิตจำกัดเนื่องจากปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศและความแห้งแล้ง จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน ควบคู่ไปกับการค้นหาสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนใหม่ๆ ที่มีศักยภาพพอจะนำมาขึ้นทะเบียน GI เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าของชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานรากอย่างต่อเนื่อง

ด้านนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมฯ รับนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการส่งเสริมและผลักดันสินค้า GI ให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยใน ปี 2563 กรมฯ มีแผนจะเร่งพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียน GI อีก 18 รายการ รวมไปถึงการลงพื้นที่ส่งเสริมการจัดทำคำขอสำหรับสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นใหม่ๆ การจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้า และส่งเสริมช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ โดยมีเป้าหมายตลาดทั้งในและต่างประเทศ

โดยในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์มีสินค้าพื้นถิ่นที่น่าสนใจหลายรายการ และมีแนวโน้มที่จะสามารถขึ้นทะเบียน GI ได้ในอนาคต เช่น ผ้าไหมปักธงชัย ทุเรียนครบุรี ส้มโอทองดีบ้านแท่น น้อยหน่าเพชรปากช่อง เป็นต้น นอกจากนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญามีแผนที่จะจัดทำระบบควบคุมภายในให้แก่สินค้าข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ และผลักดันให้เกิดการขึ้นทะเบียนให้ขึ้นทะเบียนผ้าไหมปักธงชัยเป็นสินค้า GI ให้สำเร็จ ตามข้อสั่งการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุมหารือร่วมกับหอการค้าจังหวัด และ Biz Club ของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอปักธงชัย พร้อมเยี่ยมชมแหล่งผลิตสินค้าผ้าไหมปักธงชัย ในชุมชนกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ ซึ่งเป็นสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นสำคัญของจังหวัดนครราชสีมาที่มีศักยภาพจะนำมาขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ในอนาคต

โดยสินค้าดังกล่าวยังคงรักษาวัฒนธรรมการทอผ้าไหมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ มีกรรมวิธีการทอที่ซับซ้อน ต้องอาศัยช่างทอที่มีฝีมือประณีตและพิถีพิถันทุกขั้นตอน อีกทั้งการคัดสรรเส้นไหมคุณภาพดีอันเกิดจากกระบวนการย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ครั่ง คราม เปลือกมังคุด เปลือกมะพูด แก่นแข แก่นฝาง ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ได้ผ้าไหมที่มีความสวยงาม มันวาว คุณภาพดี และได้รับตราสัญลักษณ์พระราชทาน “นกยูงสีน้ำเงิน” เป็นเครื่องการันตี ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมผลักดันสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้า GI เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดให้เข้มแข็งต่อไป