'พิพัฒน์'จัดเวิร์คช็อปหน่วยงาน ลั่น!! ท่องเที่ยวต้องช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศ

วันที่ 11 ส.ค. 2562 เวลา 16:21 น.
'พิพัฒน์'จัดเวิร์คช็อปหน่วยงาน ลั่น!! ท่องเที่ยวต้องช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศ
รมว.ท่องเที่ยวฯ ร่วมระดมสมองขันน๊อตหน่วยงานในสังกัด เดินหน้ายกระดับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สานต่อไทยริเวียร่าเชื่อมอีอีซี  ขีดเส้นต้องเห็นผลเป็นรูปธรรม

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบนโยบายการบริหารงานให้กับหน่วยงานในสังกัด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่จังหวัดกระบี่ ว่า แนวโน้มเศรษฐกิจในปีหน้าภาคการท่องเที่ยวน่าจะต้องเป็นเป้าหมายหลักด้านรายได้ที่จะต้องชักนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพื่อสร้างรายได้แก่ประเทศไทยเพิ่มขึ้น ดังนั้น หากหน่วยงานต้องการให้สนับสนุนเรื่องใดก็ขอให้บอก ยินดีไปผลักดันทั้งคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ และคณะรัฐมนตรี แต่ขอให้ทุกหน่วยทุ่มเททำงานให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ต้องช่วยกันทำงานหนักขึ้นกว่าเดิม ทำงานเป็นทีม

สำหรับนโยบายที่จะเร่งรัดผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมทั้งด้านการท่องเที่ยวและด้านการกีฬา ประกอบไปด้วย โยบายในการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวได้แก่ 1. ยกระดับความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว (Safe) 2.ส่งเสริมความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว (Clean) 3. ส่งเสริมความเป็นธรรมในการท่องเที่ยว (Fair) รณรงค์และส่งเสริมผู้ประกอบการไม่ให้เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและรักษ์สิ่งแวดล้อม (Sustainablity) ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism) เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน

นอกจากนี้จะเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยแลนด์ริเวียร่า เพื่อเชื่อมโยง เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)และระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้มุ่งเจาะตลาดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง เช่น ยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย เป็นต้น รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ ไทย-จีน, ไทย-อาเซียน , ไทย-อินเดียและ ส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ทั้งทางอากาศ ทางบก ทางรางและทางน้ำ

ขณะเดียวกันจะให้ความสำคัญกับการพัฒนา Big Data เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา สร้างแอพพลิเคชั่นที่เป็นของเราเอง ยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อนักบริการนักท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีธรรมาภิบาล

ด้านนโยบายในการขับเคลื่อนด้านการกีฬา ได้แก่ 1. ส่งเสริมให้คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ2. ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนานักกีฬา 3. ส่งเสริมโรงเรียนกีฬา เฉพาะด้าน เช่น ฟุตบอล, กอล์ฟ และวอลเล่ย์บอล เป็นต้น4. ส่งเสริม Sport Tourism 5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างประเทศ6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาระดับโลกในประเทศไทย7. ส่งเสริมนักกีฬาไทยสู่กีฬาระดับโลก

อย่างไรก็ตามภายหลังการมอบนโยบายทั้งด้านการท่องเที่ยวและกีฬาแก่บุคลากรในสังกัดแล้ว ยังได้รับฟังการนำเสนอแผนการขับเคลื่อนภารกิจ ระยะ 3 เดือน/ 6 เดือน/ และ 12 เดือน ซึ่งเป็นข้อสรุปจากการประชุมระดมสมองที่จัดขึ้นตามโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนนโยบายฯ ระหว่าง วันที่ 9-11 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดกระบี่อีกด้วย

"ต่อไปนี้จะไม่มีคำว่าทีมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทีมการกีฬาแห่งประเทศไทย ทีมกรมพลศึกษา ทีมกรมท่องเที่ยว ทีมอื่นๆ จนไปถึงทีมกระทรวง ที่เป็นอิสระต่อกัน ทุกคนต้องมีเป้าหมายเดียวกัน และรับผิดชอบร่วมกัน ผมขอให้ทุกหน่วยงานนำกลยุทธ์และแผนการผลักดันการท่องเที่ยวและกีฬา ที่จะดำเนินการใน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน ที่ได้นำเสนอมานี้ ถือว่าเป็น commitment ที่จะนำไปปฏิบัติให้ลุล่วงและได้รับประสิทธิภาพสูงสุดกับประเทศ” นายพิพัฒน์กล่าว