เริ่มแล้ว! งาน Thailand Industry Expo 2019

Sponsored Content
วันที่ 18 ก.ค. 2562 เวลา 16:34 น.
เริ่มแล้ว! งาน Thailand Industry Expo 2019
 

“สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” รมว.อุตสาหกรรม เปิดงาน Thailand Industry Expo 2019 อย่างยิ่งใหญ่ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Synergy for Success สานพลัง ร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคต” พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรอุตสาหกรรมจะสามารถพัฒนาจาก Small & Medium Enterprises เป็น Smart Enterprises และเป็นแม่ทัพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด และกระจายรายได้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่การเป็น “ประเทศไทย 4.0”

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Industry Expo 2019 ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายพันธมิตรจัดขึ้น โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนเข้าร่วมงาน เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่าและการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีทักษะความรู้ความสามารถในวิทยาการสมัยใหม่ และเตรียมพร้อมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รัฐบาลจึงให้ความสำคัญต่อการเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งภาคอุตสาหกรรมต้องช่วยกันพัฒนาตามโมเดลประเทศไทย 4.0 มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาความเชื่อมโยงของดิจิทัลกับอุปกรณ์ เครื่องจักร และแรงงานในระบบ ผ่าน IoT (Internet of Things) การพัฒนาฐานข้อมูล (Big Data) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ทันสมัย เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ รวมถึงการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต ซึ่งผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมของไทย ทั้งภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคการค้า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเริ่มปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

ดังนั้น การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 จะเป็นยุคเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพื่อการก้าวไปข้างหน้า เปลี่ยนมุมมองการขับเคลื่อนโดยภาครัฐสู่การบูรณาการความร่วมมือในการสร้างสรรค์ สร้างโอกาส และความเป็นไปได้ใหม่ๆ ซึ่งตรงกับแนวความคิดในการจัดงานครั้งนี้ คือ “Synergy for Success สานพลัง ร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคต” โดยเชื่อมั่นว่า ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรอุตสาหกรรมจะสามารถพัฒนาจาก Small & Medium Enterprises เป็น Smart Enterprises และจะเป็นแม่ทัพขับเคลื่อนเศรษฐกิจในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด และกระจายรายได้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่การเป็น “ประเทศไทย 4.0”

ด้าน นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงการจัดงาน Thailand Industry Expo 2019 ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินงานตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 หรือ Industry 4.0 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด “ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” โดยการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมในทุกมิติ ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมกับพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน สถาบันวิจัย และองค์กรระหว่างประเทศ ได้บูรณาการร่วมกันในการยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

เพื่อเป็นการฉายภาพให้เห็นถึงแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม รวมถึงตอกย้ำความก้าวหน้า ความสำเร็จ ความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมไทยที่ผนึกกำลังกันอย่างต่อเนื่อง กระทรวงอุตสาหกกรรมจึงได้จัดงาน Thailand Industry Expo ขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา สำหรับการจัดงาน Thailand Industry Expo 2019 จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมุมมอง การขับเคลื่อนโดยภาครัฐ สู่การบูรณาการความร่วมมือในการสร้างโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทย รวมถึงเป็นเวทีสำคัญสำหรับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มาร่วมแสดงการยกระดับศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไทยไปสู่ยุค 4.0 โดยตลอดระยะเวลาการจัดงานจะมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ รวมถึงการจัดแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผู้ประกอบการชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับการจัดงาน Thailand Industry Expo 2019 ได้แบ่งพื้นที่เป็นโซนต่างๆ ได้แก่

  1. นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ หรือ Royal Pavilion เป็นการจัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  2. นิทรรศการกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ TI Pavilion : Synergy for Success จัดแสดงเนื้อหาตัวอย่างโครงการที่ประสบความสำเร็จในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการต่างๆ นำไปต่อยอดธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
  3. พื้นที่ ITC Showcase จำลองพื้นที่การทำงานของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Industry Transformation Center 4.0 : ITC 4.0)
  4. พื้นที่ CIV Pavilion (Creative Industry Village) นำเสนอ Showcase หมู่บ้าน CIV จาก 4 ภูมิภาค ที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาจากภาครัฐ สะท้อนถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ
  5. พื้นที่ International Collaboration แสดงถึงความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอาเซียนและนานาประเทศ ทั้งยังมีบริษัทจากกลุ่มประเทศญี่ปุ่น จีน เกาหลี และออสเตรีย เข้าร่วมแสดงงานกว่า 50 บริษัท
  6. พื้นที่ Thai Entrepreneur Market เวทีสำหรับผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรม สร้างสรรค์ และมีดีไซน์รูปแบบใหม่ที่น่าสนใจมาจำหน่ายและจัดแสดง
  7. พื้นที่ Digital Transformation Pavilion พื้นที่สำหรับจัดแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 4 โซน ประกอบด้วย โซนองค์ความรู้เกี่ยวกับ Digital Transformation โซนให้คำปรึกษาแนะนำ โซนอบรม/สัมมนา และโซน Technology Showcase
  8. พื้นที่การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการรายใหญ่ระดับ Big Brothers และผู้ประกอบการพรีเมียมรายย่อย รวมทั้งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่ผ่านการคัดสรรแล้วกว่า 400 ราย

งาน Thailand Industry Expo 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2562 ภายใต้แนวคิด “Synergy for Success สานพลัง ร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคต” ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. และสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.thailandindustryexpo.com, www.dip.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2202 4414-18