สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ สร้าง'ฮับ'ข้าวเหนียวอีสาน

วันที่ 03 ก.ค. 2562 เวลา 17:18 น.
สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ สร้าง'ฮับ'ข้าวเหนียวอีสาน
รับซื้อข้าวเปลือกเหนียวพันธุ์ กข 6 จากสมาชิกนาแปลงใหญ่ในฤดูกาลผลิตช่วงเดือนพฤศจิกายน ป้อนโรงสีแปรรูป พร้อมเปิดตัวข้าวเหนียวแบรนด์ SMART RICE บุกทั่วประเทศ

นายบัญชา พลทิพย์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จำกัด กล่าวว่า ได้รับงบงบประมาณจากโครงการไทยนิยมยั่งยืนปี 2561 จำนวน 24 ล้านบาท เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตของสหกรณ์ ในการผลิตและแปรรูปข้าวเหนียว กข 6 ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิก 1,240 ราย ในพื้นที่ 10 ตำบลของอำเภออาจสามารถ ที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา

สหกรณ์ฯ มีแผนขยายธุรกิจแปรรูปข้าวเหนียว กข.6 และยกระดับเป็นสหกรณ์ที่มีโรงสีข้าวเหนียวขนาดใหญ่เป็นแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำลังการผลิตรองรับได้ถึง 6,000 ตัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นเรื่องต่อกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรับรองมาตรฐาน GMP ให้กับโรงสีข้าวของสหกรณ์

ขณะที่การปลูกข้าวเหนียวจะปลูกได้ปีละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายน และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายน ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 500 กก.เมื่อนำมาแปรรูปเป็นข้าวสารจะเหลือน้ำหนัก 250 กก. ปีที่ผ่านมาราคาข้าวเปลือกเหนียวอยู่ที่ตันละ 14,000 บาท และเมื่อสีเป็นข้าวสารจะเพิ่มมูลค่าเป็นราคาตันละ 30,000 บาท

สำหรับฤดูกาลผลิตปีนี้ สหกรณ์จะรับซื้อข้าวเปลือกเหนียวจากสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ จำนวน 200 ราย พื้นที่ 2,000 ไร่ ผลผลิตประมาณ 1,000 ตัน และรับซื้อจากสหกรณ์เครือข่ายในจังหวัดใกล้เคียงอีก 1,000 ตัน โดยสหกรณ์กำหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกเหนียวจากเกษตรกรในราคาที่จูงใจและนำตลาด

"ที่ผ่านมาคนอีสาน ต้องไปซื้อข้าวเหนียวที่อื่นกิน เช่น ข้าวเหนียวเขี้ยวงูของเชียงราย ข้าวเหนียวเขาวงของกาฬสินธุ์ สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถอยากทำข้าวเหนียวอีสานให้คนอีสานได้กิน จึงเป็นที่มาของการของบประมาณสนับสนุนเพื่อนำมาพัฒนาโรงสีข้าวเหนียว ขณะนี้สหกรณ์ได้ทำตลาดข้าวเหนียวของสหกรณ์ภายใต้ชื่อยี่ห้อข้าวสามารถ SMART RICE ขนาดบรรจุถุง 1 กิโลกรัม และขนาด 2 , 5 , 20 และ 50 กิโลกรัม เพื่อให้ได้คุณภาพ สหกรณ์จะส่งเสริมให้สมาชิกปลูกข้าวเหนียวปลอดภัยปลอดสารเคมี โดยดูแลสมาชิกตั้งแต่ปลูก จนถึงเก็บเกี่ยว สำหรับเป้าหมายสหกรณ์ในอนาคตคาดว่าภายในปี 2563 สหกรณ์จะผลิตข้าวเหนียวให้ได้ปีละ 6,000 ตัน" นายบัญชา กล่าว