ปตท. จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สีเขียว ในโครงการ OUR KHUNG BANG KACHAO เฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Sponsored Content
วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 15:36 น.
ปตท. จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สีเขียว ในโครงการ OUR KHUNG BANG KACHAO เฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 

จากพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่ 9) ที่มีต่อ “คุ้งบางกะเจ้า” อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยสรุปที่ว่า สมควรสงวนพื้นที่แห่งนี้ไว้สำหรับเป็นพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากลมมรสุมจากอ่าวไทยจะพัดพาเอาอากาศบริสุทธิ์เข้ามาไล่อากาศเสียในกรุงเทพฯ เป็นเวลากว่าปีละ 9 เดือน” ได้สร้างแรงบรรดาลใจให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) น้อมนำมาสู่งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ทั่วประเทศ ซึ่งการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของคุ้งบางกะเจ้า เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ ปตท. ได้เข้าไปดำนินการและให้การสนับสนุน

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และภาคีเครือข่ายพันธมิตรกว่า 30 หน่วยงาน ได้จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการ OUR KHUNG BANG KACHAO เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล นำโดย นายเตชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ พร้อมนำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา โดยมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมพิธี อาทิ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ข้าราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยหลังเสร็จสิ้นพิธี รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้มอบกล้าไม้ให้ผู้แทนชุมชน 6 ตำบล ในคุ้งบางกะเจ้า เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มพัฒนาพื้นที่สีเขียวพร้อมกัน

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียว โครงการ OUR KHUNG BANG KACHAO กล่าวรายงานการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ว่า วันนี้กลุ่มบริษัท ปตท. และเครือข่ายพันธมิตรกว่า 30 เครือข่าย ได้พร้อมใจกันเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และยังเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน) จึงได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่สีเขียว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกลุ่ม ปตท.ที่ได้ดูแลพื้นที่สีเขียวมาโดยตลอด

“ในระยะเวลา 40 ปี กลุ่มปตท. ได้ดูแลพื้นที่มีเขียวกว่า 1 ล้านไร่ มีสถาบันปลูกป่า ปตท. ดำเนินการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่ากระจายอยู่ทั่วประเทศ อาทิ ป่าในกรุง ป่าวังจันทร์ ป่าสงวนแห่งชาติคลองเก่า-คลองคอย ป่าสงวนแห่งชาติแม่วงก์-แม่เปิน ป่าสงวนแห่งชาติแม่ปายฝั่งซ้าย (ตอนบน) ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเขาหลวง ฯลฯ เพราะ ปตท. ตระหนักเสมอว่าการปลูกป่าในใจคน การมีพื้นที่สีเขียว เป็นสิ่งสำคัญ เพราะป่าเป็นแหล่งน้ำ มีต้นไม้ มีสัตว์ป่า และมีอากาศที่ดี เช่นเดียวกับที่คุ้งบางกะเจ้า ซึ่งเป็นปอดของกรุงเทพฯ เป็นส่วนสำคัญที่ ปตท. ต้องช่วยดูแล สำหรับการดำเนินงานในเฟสแรก คณะทำงานฯ และกลุ่มพันธมิตรมีเป้าหมายที่จะปลูกป่าในพื้นที่ราชพัสดุ 400 ไร่ จำนวน 107 แปลง โดยมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นแกนหลักที่สำคัญ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องป่า ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมป่าไม้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานท้องถิ่นในคุ้งบางกะเจ้า รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการดำเนินการพัฒนาพื้นที่สีเขียวประสบความสำเร็จ และร่วมกันอนุรักษ์ต่อไป”

ต่อจากนั้น นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ได้นำคณะแขกผู้มีเกียรติ อาทิ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ อธิบดีกรมป่าไม้ นายอำเภอพระประแดง ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตลอดจนชมรมพลังงานไทยใจอาสา ปตท. ร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สีเขียว ณ พื้นที่ราชพัสดุ หมายเลข 3543 ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ โดยพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกในวันนี้ป่าเป็นพันธุ์ไม้พื้นถิ่นที่เหมาะกับสภาพดินและสภาพอากาศ ประกอบด้วย ประดู่ พะยอม ตะเดียน และพิลังกาสา ซึ่งการเริ่มต้นการปลูกในช่วงเริ่มต้นฤดูฝนถือว่าเหมาะสมในการดูแลให้ต้นไม่เติบโต แข็งแรง

กิจกรรมพัฒนาพื้นที่สีเขียวแห่งนี้ เป็นพื้นที่ 1 ใน 13 แปลงของโครงการ OUR KHUNG BANG KACHAO ที่ ปตท. ให้การสนับสนุน ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล คือ ต.บางยอ ต.บางกระสอบ ต.บางกอบัว และ ต.ทรงคนอง โดยใช้เวลาปลูก 1 ปี และดูแลรักษา 2 ปีเพื่อให้ต้นไม้เติบโตและอยู่ได้โดยธรรมชาติ หากรวมพื้นที่ที่กลุ่ม ปตท. ให้การสนับสนุนปลูกป่าในคุ้งบางกะเจ้าคิดเป็นพื้นที่รวม 17 ไร่ โดยในปีนี้ ปตท. มีเป้าหมายการปลูกป่าในพื้นที่ราชพัสดุ ในการดูแลของกรมป่าไม้ ทั้งสิ้น 107 แปลง และคิดเป็นพื้นที่มากถึง 400 ไร่

ทั้งนี้ เพื่อให้คุ้งบางกะเจ้า คงความเป็นแหล่งผลิตโอโซนที่สำคัญของโลก ซึ่งนิตยสาร Times ได้ระบุไว้เมื่อปี 2549 ให้คุ้งบางกะเจ้าเป็นหนึ่งในโอเอซิสของเมืองที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเอเซีย และของโลก เป็น The Best Urban Oasis ที่ยั่งยืนต่อไป