เตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0 อย่างชาญฉลาดในแบบฉบับของนิด้า ด้วยแนวทาง WISDOM for Change

Sponsored Content
วันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 10:32 น.
เตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0 อย่างชาญฉลาดในแบบฉบับของนิด้า ด้วยแนวทาง WISDOM for Change
 

ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นวันต่อวัน เทคโนโลยีและนวัตกรรมกลายเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ ดังนั้น โลกการทำงานจึงอาศัยเพียงความรู้แบบเดิมๆ ไม่ได้อีกต่อไป แต่ต้องมีทักษะที่จะช่วยนำพาให้เราประสบความสำเร็จท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้ด้วย

วันนี้ บัณฑิตจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 จะมาแชร์ประสบการณ์การศึกษาในระดับ ป.โท และ ป.เอก เพื่อให้มุมมองและแนวทางการรับมือ Thailand 4.0 อย่างมั่นคง

คุณสุพัตรา จารุอริยานนท์

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ ภาคพิเศษ ส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต คณะการจัดการการท่องเที่ยว ปัจจุบัน คุณสุพัตรา จารุอริยานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ครอสทู ไวป์ ป่าตอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท นาว แอนด์ เซน กรุ๊ป จำกัด (Tiger Grill Restaurant) และอุปนายกฝ่ายบริหารกิจการภายใน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต

ทำไมเลือกนิด้า

เหตุผลหลักที่เลือกนิด้าเพราะคณะอาจารย์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีประสบการณ์ตรงด้านการท่องเที่ยวทุกท่าน จึงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานจริงได้

ประสบการณ์การเรียน ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ

ความรู้ที่ได้รับหลากหลายและครอบคลุมมาก องค์ความรู้สำคัญหลักๆ เลยคือด้านการบริหารงานบุคลากรในมุมมองที่แตกต่างและหลากหลาย นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้แนวคิดและมุมมองของคนยุคใหม่ เทรนด์การท่องเที่ยวต่างๆ ในอนาคต และความคิดสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโต การเรียนการสอนมีทั้งทฤษฎี วิเคราะห์ วิจัย และการลงพื้นที่ปฏิบัติจริง ทำให้สามารถนำเรื่องที่เรียนไปต่อยอดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ความรู้และการทำงานยุค Thailand 4.0

ความรู้ที่ประทับใจที่สุดจากนิด้าคือประสบการณ์ทำงานจริงของอาจารย์ อาจารย์หลายท่านทำงานอยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวมานาน ประสบการณ์ที่อาจารย์นำมาสอนก็ช่วยเพิ่มพูนความรู้ของเราและพัฒนาองค์กรให้เติบโตไปในทิศทางที่ถูกต้อง อาจารย์จะเน้นแนวคิดที่ทันสมัยและความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะธุรกิจท่องเที่ยวมีความอ่อนไหวกับข่าวต่างๆ มาก ผู้ประกอบการจึงต้องเกาะติดกระแสโลกให้ทัน คอยสังเกตว่ากระแสข่าวมีแนวโน้มไปในทิศทางไหนและจะนำมาปรับใช้กับธุรกิจของเราได้อย่างไร

ดร.ปิยะพร ปุณณกะศิริกุล

ดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะภาษาและการสื่อสาร ปัจจุบัน ดร.ปิยะพร ปุณณกะศิริกุล ดำรงตำแหน่งอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทำไมเลือกนิด้า

ดิฉันเรียนจบเอกภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมา จึงอยากจะต่อยอดองค์ความรู้ขั้นสูงที่นอกเหนือจากด้านภาษา ซึ่งก็คือความรู้ด้านการสื่อสาร เพื่อนำมาใช้ในการสอนและทำวิจัยในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การเรียน ปริญญาเอก สาขาภาษาและการสื่อสาร

รายวิชาหลากหลายและมีลักษณะบูรณาการ ทำให้ได้มองภาษาในมุมที่กว้างและแตกต่างออกไป เช่น ภาษากับสังคม ภาษากับวัฒนธรรม ภาษากับวาทกรรม และภาษาสื่อสารมวลชน รูปแบบการเรียนในทุกรายวิชาจะเน้น 3 สิ่งสำคัญ คือ ทฤษฎี วิเคราะห์ และวิจัย อาจารย์จะให้รายการหนังสือหรือบทความที่เกี่ยวข้องมาอ่านก่อน เพื่อจะนำมาเสนอใจความสำคัญและอภิปรายประเด็นที่น่าสนใจในห้องเรียน เมื่อถึงท้ายเทอมก็ต้องทำวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน

ความรู้และการทำงานยุค Thailand 4.0

การเรียนที่นิด้าถือเป็นความก้าวหน้าในอาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยของดิฉัน ความรู้จากนิด้ามีส่วนช่วยอย่างมากในการทำผลงานวิชาการ การเขียนบทความ และการทำวิจัย คณะภาษาและการสื่อสารของนิด้าเน้นความเป็นสหวิทยาการ มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ และเน้นการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ และแสดงความคิดเห็น ทำให้สามารถนำความรู้ไปสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับตนเองและสังคมได้ต่อไป

Mr. Latsamy Phomphakdy

มหาบัณฑิต คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ปัจจุบัน Mr. Latsamy Phomphakdy ดำรงตำแหน่ง Head of Finance Division, Cabinet Ministry of Home Affairs (MoHA), สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทำไมเลือกนิด้า

ผมเลือกเรียนที่นิด้าเพราะนิด้าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ มีคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายท่าน

ประสบการณ์การเรียน ปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

การเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ช่วยให้ผมมองโลกได้กว้างขึ้น สามารถวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างมีตรรกะเป็นเหตุเป็นผล อาจารย์ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีประสบการณ์ในการทำวิจัยหลากหลายสาขา ถือเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับนักศึกษา เพราะผมได้เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องในการทำวิจัย อาจารย์จะเน้นให้นักศึกษาเข้าใจทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาทำการวิเคราะห์ จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความรู้และการทำงานยุค Thailand 4.0

ผมรับราชการที่กระทรวงภายในของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รับผิดชอบงานงบประมาณของกระทรวงฯ ความรู้ที่ได้จากการเรียนคณะพัฒนาการเศรษฐกิจของนิด้าถือว่าตรงกับสายงานที่ทำอยู่มากครับ ทั้งความรู้เศรษฐศาสตร์ การเงิน นโยบายสาธารณะ และการประเมินโครงการ นิด้าได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้นอยู่เสมอ ความรู้ที่ผมได้รับจากนิด้านำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ และการขับเคลื่อนนโยบายได้เป็นอย่างดี