posttoday

ครม.ไฟเขียวโครงการรันเวย์ 3 สุวรรณภูมิ

17 เมษายน 2562

กระทรวงคมนาคม คาดเริ่มก่อสร้างภายในปี 62 แล้วเสร็จปี 64 ปรับลดวงเงินเหลือ 2.1 หมื่นล้าน จากเดิม 2.2 หมื่นล้าน

กระทรวงคมนาคม คาดเริ่มก่อสร้างภายในปี 62 แล้วเสร็จปี 64  ปรับลดวงเงินเหลือ 2.1 หมื่นล้าน จากเดิม 2.2 หมื่นล้าน 

พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 17 เม.ย. 2562 มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอโครงการก่อสร้างทางวิ่ง(รันเวย์)เส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) วงเงินลงทุนรวม 21,795.94 ล้านบาท โดยเป็นการอนุมัติอย่างมีเงื่อนไข คือ ทอท.จะสามารถลงนามผูกพันในสัญญาก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) แล้ว

ทั้งนี้ รันเวย์เส้นที่3 นี้จะมีศักยภาพรองรับเที่ยวบินได้ 30 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วจะทำให้ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิมีศักยภาพรองรับเที่ยวบินได้ 94 เที่ยวบินต่อชั่วโมง จากปัจจุบันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีทางวิ่ง 2 เส้นทางรองรับเที่ยวบินได้ 64 เที่ยวบินต่อชั่วโมง

พล.ท.วีรชน กล่าวว่า สำหรับทางวิ่งสนามบินสุวรรณภูมิ 2 เส้นทางที่มีอยู่ปัจจุบัน ประกอบด้วยทางวิ่งฝั่งตะวันตก ความยาว 3,700 เมตร (ด้านพื้นที่คลังสินค้า) และทางวิ่งฝั่งตะวันออก ความยาว 4,000 เมตร โดยทางวิ่งทั้งสองเส้นตั้งอยู่ในแนวขนานกัน มีระยะห่างประมาณ 2,200 เมตร มีขีดความสามารถรองรับเที่ยวบินได้รวม 64 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ซึ่งแม้จะยังมีศักยภาพเพียงพอรองรับปริมาณการจราจรในชั่วโมงคับคั่งในปัจจุบันที่มีประมาณ 63 เที่ยวบินต่อชั่วโมงได้ แต่ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือจำเป็นต้องมีการปิดซ่อมบำรุงทางวิ่งเส้นใดเส้นหนึ่งจะทำให้ความสามารถในการรองรับเที่ยวบินขึ้น – ลง ลดลงเหลือ 34 เที่ยวบินต่อชั่วโมง (ลดลงประมาณ 50%)

นอกจากนี้ เที่ยวบินขนส่งสินค้าบางเที่ยวบินจำเป็นต้องไปใช้ทางวิ่งฝั่งตะวันออกสำหรับวิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นทางวิ่งที่มีความยาวมากกว่าจึงรองรับเที่ยวบินที่มีน้ำหนักบรรทุกมากได้ ในขณะที่อาคารคลังสินค้าตั้งอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกทำให้เครื่องบินขนส่งสินค้าต้องขับเคลื่อนเป็นระยะทางไกลเพื่อขึ้นบินทำให้สิ้นเปลืองเวลาและเชื้อเพลิง และยังเป็นการเพิ่มความหนาแน่นบนทางเชื่อมทางวิ่งทั้งสองเส้นด้วย

ในส่วนของโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นการก่อสร้างทางวิ่งทางฝั่งตะวันตก (ฝั่งเดียวกับอาคารคลังสินค้าและทางวิ่งฝั่งตะวันตกความยาว 3,700 เมตร) มีความกว้าง 60 เมตร และความยาว 4,000 เมตร ขนานไปกับทางวิ่งฝั่งตะวันตก โดยโครงการฯ จะรวมถึงการจัดหาระบบเครื่องช่วยเดินอากาศยานการก่อสร้างระบบระบายน้ำ และสถานีกู้ภัยและดับเพลิง รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และรองรับการปิดทางวิ่งเพื่อซ่อมบำรุงหรือในกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งยังอำนวยความสะดวกให้แก่เที่ยวบินขนสินค้าด้วย ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 ซึ่ง ครม. มีมติ (27 มี.ค. 2558) รับทราบแล้ว

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมคาดว่า จะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในปี 2562 และคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564

พล.ท.วีรชน กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมแจ้งว่า ทอท. ได้เสนอโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีกรอบวงเงินลงทุนรวม 22,418.253 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงค่างานก่อสร้างทางวิ่งและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการชดเชยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางเสียง

อย่างไรก็ตาม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) พิจารณาแล้วเห็นควรปรับลดวงเงินค่างานก่อสร้างส่วนต่อขยาย Taxiway B2 วงเงินรวม 622.311 ล้านบาท (รวมการประหยัดค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 3% สำรองราคาเปลี่ยนแปลง 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) เนื่องจากเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของทางขับเพื่อรองรับการใช้งานลานจอดอากาศยานประชิดอาคารของอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ทอท. ทำให้วงเงินลงทุนของโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปรับลดลงจาก 22,418.253 ล้านบาท เป็น 21,795.941 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย