องค์กรต้านคอร์รัปชันฯขอบคุณนายกฯสั่งทบทวนประมูลดิวตี้ฟรี

  • วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 19:15 น.

องค์กรต้านคอร์รัปชันฯขอบคุณนายกฯสั่งทบทวนประมูลดิวตี้ฟรี

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯขอบคุณนายกฯสั่งทบทวนแนวทางประมูลดิวตี้ฟรี4สนามบินใหม่โดยเฉพาะปมการผูกขาด

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 นายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้ทำหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) เพื่อขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ได้สั่งการให้คณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พิจารณาทบทวนแนวทางการประมูลโครงการร้านค้าปลอดภาษีและอากรใน 4 สนามบินใหม่ โดยได้อ้างถึง หนังสือ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ที่ อตค. 021/2562 ลงวันที่ 12 มี.ค. 2562 เรื่อง ขอเรียนถาม ความคืบหน้าในการนำ “ข้อตกลงคุณธรรม” มาใช้ในการประมูลโครงการร้านค้าปลอดภาษีอากร (Duty Free Shop) ครั้งใหม่

สำหรับเนื้อหาในหนังสือระบุว่า

ตามที่ท่านได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนแนวทางการประมูลหาผู้ร่วมลงทุนกับรัฐในโครงการร้านค้าปลอดภาษีและอากร (Duty Free Shop) ในสนามบิน 4 แห่งใหม่ ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินหาดใหญ่ สนามบินภูเก็ต และสนามบินเชียงใหม่ เพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงข้อท้วงติงของสังคมอย่างรอบด้านและยึดประโยชน์สูงสุด นั้น

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ขอแสดงความขอบคุณอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้ความสำคัญต่อข้อห่วงใยต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการผูกขาด ความโปร่งใสและเป็นธรรม อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไป”

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2562 องค์กรต่อต้านคอร์รับชันฯ ได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) เพื่อทวงถามความคืบหน้าในการนำ“ข้อตกลงคุณธรรม” มาใช้ในการประมูลโครงการร้านค้าปลอดภาษีอากร (Duty Free Shop) ครั้งใหม่ ตามที่ทางองค์กรฯได้เสนอเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เนื่องจากผ่านมากว่า 4 เดือนแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้าและคำตอบใดๆ

ข่าวอื่นๆ