ราคาพืชดันดัชนีขยับ ภาพรวมรายได้เกษตรกรเดือนก.พ.ดีขึ้น จากข้าว-มันสำปะหลัง

วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 07:30 น.
ราคาพืชดันดัชนีขยับ ภาพรวมรายได้เกษตรกรเดือนก.พ.ดีขึ้น จากข้าว-มันสำปะหลัง
ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น 3.21% ขณะที่ราคาสินค้าโต 0.65% เหตุผลผลิตยังไม่เพียงพอกับการบริโภคและการ ส่งออก

น.ส.ทัศนีย์  เมืองแก้ว  รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงภาพรวมรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรเดือน ก.พ. 2562 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ที่ผ่านมา 3.89% เป็นผลจากดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.65% โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้านาปี มันสำปะหลัง และสุกร รวมทั้งดัชนี ผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.21% โดยสินค้าสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้านาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไก่เนื้อ และไข่ไก่

ด้านดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นาเดือน ก.พ. 2562 เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 0.65% ซึ่งสินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า จากปัจจัยผลผลิต ไม่เพียงพอต่อความต้องการส่งออก และปริมาณ ข้าวที่ต้องการบริโภคภายในประเทศที่มีทิศทางเพิ่มขึ้น ประกอบกับภาครัฐยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2561/2562

สำหรับมันสำปะหลัง ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการโรงงานแป้งมันฯ และสุกร ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากตลาดภายในประเทศยังคงมีความต้องการบริโภคอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนผู้ผลิตรายกลางและรายใหญ่มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถจัดการฟาร์มและป้องกันโรคระบาดในสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ สับปะรด ราคาลดลงเนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงเนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศน้อยกว่าผลผลิตที่ออกสู่ตลาด ประกอบกับสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบยังมีอยู่มาก และกุ้งขาวแวนนาไม ราคาลดลงเนื่องจากประเทศคู่ค้ามีคำสั่งซื้อชะลอตัวลง

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือน ก.พ. 2562 เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของ ปีก่อน 3.21% สินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้นได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้านาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ด้านสินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตลดลง ได้แก่ อ้อยโรงงาน และกุ้งขาว แวนนาไม

น.ส.ทัศนีย์ กล่าวว่า หากพิจารณา ถึงแนวโน้มดัชนีรายได้ของเกษตรกร ในเดือน มี.ค. 2562 คาดว่าลดลงจาก ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 6.39% เป็นผลมาจากดัชนีราคาสินค้าปรับตัวลดลง 4.42% ในสินค้าสำคัญ ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้ามันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กระเทียม และกุ้งขาวแวนนาไม ขณะที่เดือน เม.ย. คาดดัชนีรายได้เกษตรกรจะทรงตัว ส่วนดัชนีราคามีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น