คลอดกฎหมายบริษัทมหาชนเอื้อผู้ถือหุ้นรายย่อย

วันที่ 13 มี.ค. 2562 เวลา 08:53 น.
คลอดกฎหมายบริษัทมหาชนเอื้อผู้ถือหุ้นรายย่อย
ครม.ผ่านร่าง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อย สร้างธรรมาภิบาลคณะกรรมการห้ามอยู่ยาวเกิน 3 ปี

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ วันที่ 12 มี.ค. 2562 ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่...) พ.ศ. ...ซึ่งเป็นการแก้ไข พ.ร.บ.บริษัทมหาชนที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2535 หลังจากนี้ให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารวมกับร่าง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัย 6 ประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ต่อไป

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้หยุดการรับกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาไปเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2562 ที่ผ่านมา ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้จึงไม่สามารถพิจารณาได้ทันภายในรัฐบาลนี้ จะต้องรอเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ ในรัฐบาลถัดไปต่อไป

ทั้งนี้ สาระสำคัญการแก้ไขกฎหมายเป็นการเพิ่มเติมสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นรายย่อยให้สามารถใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างแท้จริง กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการให้มีความโปร่งใส โดยใช้หลักธรรมาภิบาลกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น การห้าม ไม่ให้ถือหุ้นไขว้ในบริษัท เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ

นอกจากนี้ ยังปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบบริษัทและกำหนดเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทเอกชนเพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการประกอบธุรกิจอันเป็นการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ง่ายต่อการ เริ่มต้นธุรกิจ (Ease of Doing Business) และส่งผลต่อการประเมินจัดอันดับเรื่องความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก

ด้านการคุ้มครองผู้ถือหุ้นรายย่อย มีการแก้ไขในหลายประเด็น กรณีผู้ถือหุ้นที่คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมให้มีการพิจารณาวาระอื่นนอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมได้ หรือแก้ไขให้การโอนหรือรับโอนทรัพย์สินหรือการกระทำใดๆ ที่ กระทบต่อกิจการของบริษัท จะกระทำได้ต่อเมื่อที่ประชุมถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

นอกจากนี้ การกำหนดให้มีหลักธรรมา ภิบาลในการบริหารจัดการของกรรมการ ได้แก้ไขคุณสมบัติ การเลือกตั้ง วาระการดำรงตำแหน่งและการออกจากตำแหน่ง จากเดิมไม่กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการโดยให้รับตำแหน่งไม่เกิน 3 ปี เป็นต้น