เมดิโคโพลิส เวชนคร เมืองนวัตกรรมการแพทย์

วันที่ 21 ก.พ. 2562 เวลา 11:00 น.
เมดิโคโพลิส เวชนคร เมืองนวัตกรรมการแพทย์
ปัจจุบันการแพทย์และบริการสุขภาพของไทยเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถสูงจำนวนมาก มีโรงพยาบาลที่ให้บริการได้มาตรฐานสากล HA และ JCI สูงกว่าหลายๆ ประเทศในแถบเอเชีย แต่มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าประเทศอื่นๆ กว่าครึ่ง ดังนั้นจึงไม่แปลกใจว่าทำไมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยจึงเติบโตต่อเนื่อง

ทั้งนี้ Global Wellness Institute รายงานว่า ตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยมีมูลค่าถึง 2 แสนล้านบาทมีอัตราการเติบโต 7% แต่ถ้ารวมในปี 2013-2015 ตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยจะอยู่ในอันดับ 13 ของโลก และตามการวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Renub Research 2012 ประเทศไทยได้ส่วนแบ่งการตลาดกว่า 40% ของตลาดเอเชีย Tectura ที่ปรึกษาทางธุรกิจของบริษัทนานาชาติได้ที่คาดการณ์ไว้ในรายงานว่าประเทศไทย จะมีตลาดเภสัชกรรมที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 8 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปี 2016 จากข้อมูลดังกล่าวได้ยืนยันถึงศักยภาพของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเป็นที่มาของการพัฒนาเมดิโคโพลิส เวชนครขึ้น

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือทีเซลส์ (TCELS) มีแนวคิดในการพัฒนาเมืองนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ หรือ “เมดิโคโพลิส เวชนคร (Medicopolis)” ขึ้นตั้งแต่ปี 2557 เกิดจากความต้องการให้เกิดการพัฒนาเมือง ที่สามารถให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและทัดเทียม ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยชีววิทยาศาสตร์ขึ้นในประเทศ

ศิรศักดิ์ เทพาคำ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์กล่าวว่า ประเทศไทยมีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวเป็นทุนเดิม สามารถนำรายได้เข้าประเทศหลายแสนล้านบาทต่อปี ดังนั้นหากมีการบูรณาการ การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมด้านการแพทย์ ส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานสากล ตลอดจนการให้บริการสุขภาพแล้ว ย่อมนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ ซึ่งเป็นฐานสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพ (Functional Food) แบบยั่งยืนต่อไป

สำหรับแนวคิดของการ “ลดความเหลื่อมล้ำ และเข้าถึงการให้บริการสุขภาพและการแพทย์อย่างเท่าเทียม” ได้นำมาสู่เป้าประสงค์ในการพัฒนาเมืองเมดิโคโพลิส เวชนคร คือ

1.เพื่อให้เกิดการบูรณาการเทคโนโลยีชีววิทยาศาสตร์และสารสนเทศชีวการแพทย์อย่างครบวงจร

2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงเทคโนโลยีของคนไทยได้อย่างเท่าเทียม 3.เพื่อพัฒนาพื้นที่สำหรับการให้บริการสุขภาพประชาชนได้อย่างเท่าเทียม และ 4.ผลักดันให้เกิดเครือข่ายการพัฒนาเมืองเมดิโคโพลิส เวชนคร ได้อย่างยั่งยืน

“วิสัยทัศน์ของเราคือการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพให้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมสูงสุดภายในปี 2580” ศิรศักดิ์ กล่าว