ตั้งงบบริหารน้ำ1.54แสนล.

  • วันที่ 12 ก.พ. 2562 เวลา 07:26 น.

ตั้งงบบริหารน้ำ1.54แสนล.

กระทรวงเกษตรฯ ขอตั้งงบรายจ่ายปี 2563 วงเงิน 2.46 แสนล้าน เป็นงบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสูงถึง 1.54 แสนล้าน

น.ส.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ได้เสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินเบื้องต้น 2.46 แสนล้านบาท  เพื่อสนับสนุนนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ในปี 2563 ทั้งงานตามนโยบายและงานตามเป้าหมายของกระทรวงเกษตรฯ

ทั้งนี้ แผนงานในปี 2563 มี 12 ภารกิจหลัก 4 กลุ่มงาน 1.กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 2.66 หมื่นล้านบาท 2.กลุ่มงบประมาณ รายจ่ายของกระทรวงและหน่วยงาน 8.28 หมื่นล้านบาท 3.กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ  (Agenda) ที่กระทรวงเกษตรฯ เกี่ยวข้องรวม 8 แผนงาน วงเงินรวม 1.35 แสนล้านบาท โดยมีแผนงานโครงการและงบประมาณส่วนใหญ่อยู่ที่กรมทรัพยากรน้ำวงเงิน 1.27 แสนล้านบาท และแผนบูรณาการพัฒนาและ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก วงเงิน 7,117 ล้านบาท และ4.กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นที่วงเงินรวม 2,368 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม งบดังกล่าวยังเป็นงบตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ 1.75 แสนล้านบาท ประกอบด้วย 1.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวงเงิน 1.54 แสนล้านบาท การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรสำคัญ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน สับปะรด มะพร้าว กาแฟ ทุเรียน มังคุด ประมง ปศุสัตว์ และ พืชอื่นๆ วงเงิน 4,646 ล้านบาท แผนการผลิตการตลาดข้าวครบวงจร วงเงิน 2,473 ล้านบาท  การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ วงเงิน 4,226 ล้านบาท การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรวงเงิน 3,272 ล้านบาท การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย วงเงิน 703 ล้านบาท เป็นต้น

ภาพประกอบข่าว

ข่าวอื่นๆ