คลอดแผนแม่บทจัดการน้ำ20ปี

วันที่ 07 ธ.ค. 2561 เวลา 08:20 น.
คลอดแผนแม่บทจัดการน้ำ20ปี
"บิ๊กฉัตร" ย้ำส่วนราชการจัดทำของบประมาณต้องอิงแผนแม่บทน้ำ ด้าน สทนช.มั่นใจช่วยแก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมครอบคลุมทุกพื้นที่

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เมื่อ วันที่ 6 ธ.ค. 2561 ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำขึ้น โดยปรับปรุงจากแผนยุทธศาสตร์ระยะ 12 ปี

ทั้งนี้ จะเสนอร่างแผนแม่บทฯ ต่อที่ประชุมชุดใหญ่ คือ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันที่ 19 ธ.ค.นี้ ก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และมีผลบังคับต่อไป โดยแผนแม่บทฯ นี้จะเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และผูกพันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเดินตามโครงการ รวมถึงการจัดทำคำของบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ด้วย

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า ร่างแผนแม่บทฯ ปรับปรุงจาก 12 ปี (2558-2569) เป็น 20 ปี (2561-2580) เพื่อให้เป้าหมายสอดรับกับยุทธ ศาสตร์ชาติ โดยมีการนำประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ ต่อทรัพยากรน้ำ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศมาพิจารณาเพิ่มเติม เช่น การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาภาคกลางตอนล่าง และกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครที่ทันสมัย ทำให้มีการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าสู่เมือง ซึ่งจำเป็นต้องจัดการน้ำต้นทุนรองรับการขยายตัวของเมืองหลัก ตลอดจนการวางแผนการจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างในอนาคต การแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในแหล่งท่องเที่ยว และจัดการน้ำท่วมในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ

สำหรับแผนแม่บทฯ 6 ด้าน ประกอบด้วย 1.การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค มีน้ำประปาและน้ำดื่มได้มาตรฐาน 75,032 หมู่บ้านทั่วประเทศ 2.สร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต โดยเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำเดิม 3.การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ 562 แห่ง ลำน้ำธรรมชาติ 1,234 แห่ง ระยะทาง 5,500 กม. ป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเมือง 764 แห่ง 4.การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ ทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วย

5.การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพ ป่าต้นน้ำ เป้าหมายเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่ เสื่อมโทรม 3.5 ล้านไร่ การป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ 4.5 แสนไร่ และ 6.การปรับปรุงกฎหมาย ตั้งองค์การจัดการน้ำ พัฒนาระบบฐานข้อมูล การศึกษา วิจัย และพัฒนาแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำ จัดทำแผนบริหารจัดการทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต

บรรยายภาพ - เตรียมแผน : ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนำ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนำ 20 ปี ซึ่งประกอบด้วยแผนแม่บท 6 ด้าน หลังจากนี้ จะได้นำเสนอคณะกรรมการทรัพยากรนำแห่งชาติ (กนช.)