สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเสนอ2แผนระดมทุน

  • วันที่ 04 ธ.ค. 2561 เวลา 21:15 น.

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเสนอ2แผนระดมทุน

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นเสนอ2แผนระดมทุนรักษาเสถียรภาพการเงิน ให้รัฐออกพันธบัตร 1.5 หมื่นล้าน-จัดงบอุดหนุน

นายวิวัฒน์ ศัลยกําธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับข้อเสนอของ นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย พร้อมด้วยกรรมการเจ้าหนี้ ผู้บริหารแผนของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง เสนอการระดมทุนเพื่อจัดตั้งบัญชีรวมรักษาเสถียรภาพทางการเงินสหกรณ์ เพื่อฟื้นฟูกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ซึ่งได้รับฟังและจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงความเป็นไปได้

โดยได้เสนอการระดมทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินสหกรณ์ตามนโยบายและแผนพัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง ปี 2559 - 2560 ในการขับเคลื่อนยกระดับชั้นสหกรณ์ ซึ่งภายใต้มาตรการยกระดับความเข้มแข็ง ที่ 5 มาตรการสนับสนุน เช่น จัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงินสหกรณ์ ซึ่งจะขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนต้นทุนดอกเบี้ยต่ำที่ขบวนการสหกรณ์มีส่วนรวมเป็นเจ้าของ สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท ช่วยเหลือสนับสนุนเงินทุน แก่สหกรณ์ที่อ่อนแอ ประสบปัญหาการเงินให้สามารถฟื้นฟูการดําเนินงานกลับมาเป็นสหกรณ์ที่เข้มแข็ง

ทั้งนี้ได้นายสุรพล ได้เสนอ 2 แนวทางในการระดมทุนและแหล่งที่มาของเงินบัญชีรวมรักษาเสถียรภาพสหกรณ์ โดยทางเลือกที่ 1 ให้รัฐบาลเป็นผู้ออกพันธบัตร 15,000 ล้านบาท จําหน่ายให้สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และอาจรวมถึงรัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจเอกชนและ บุคคลทั่วไป อายุพันธบัตร 3 ปี 5 ปี 7 ปี โดยดอกเบี้ยพันธบัตรกำหนดตามอายุของพันธบัตร การชําระคืนพันธบัตรและดอกเบี้ยจ่ายเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เงินจากการจําหน่ายพันธบัตรจัดทําเป็นโครงการพิเศษของกองทุนพัฒนาสหกรณ์(กพส.) - หรืออาจจัดตั้งขึ้นใหม่ บริหารจัดการโดยกระทรวงการคลังและทางเลือกที่ 2 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการพิเศษของ กพส. เป็นรายปีๆละ 5,000 ล้านบาท เป็นเวลารวม 3 ปี รวม 15,000 ล้านบาท โดยจะนำ 2 แนวทางนี้ร่วมหารือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อหามาตรการช่วยเหลือฟื้นฟูสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯที่มีความเหมาะสม ก่อนนำเสนอครม.พิจารณาต่อไป

สำหรับการใช้คืนเงินกพส. นั้นให้ชำระคืนภายใน 7 – 10 ปี โดยมีระยะปลอดเงินต้น 3 ปีแรก ชำระดอกเบี้ยในอัตรา 1 % ต่อปี ซึ่งต้องชำระทุกเดือน ทั้งนี้สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ที่กู้ยืมเงินโครงการพิเศษกพส. ต้องบริจาคเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3 ต่อปีเพื่อนำเข้าโครงการ “บัญชีร่วมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินสหกรณ์ ซึ่งบัญชีร่วมฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสหกรณ์ที่อ่อนแอ ประสบปัญหาทางการเงิน ได้นำไปใช้เป็นทุนเพื่อฟื้นฟูและกลับมามีความเข้มแข็ง ทั้งนี้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารบัญชีร่วมฯ เพื่อกำหนดข้อบังคับและหลักเกณฑ์ รวมถึงบริหารจัดการจัดสรรเงินช่วยเหลือแก่สหกรณ์ที่ประสบปัญหาต่อไป

สำหรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ แล้ว 3 ปี ชำระหนี้ไปแล้ว 2.8 พันล้านบาท จากยอดหนี้เกือบ 2 หมื่นล้านบาท ที่กู้จากสหกรณ์เจ้าหนี้ 74 แห่ง และปี60 ขาดสภาพคล่องค้างชำระหนี้เจ้าหนี้ กว่า700 ล้านบาท โดยเดือนนี้จะต้องชำระงวดที่ 6 จะทำให้มียอดหนี้ค้างชำระเพิ่ม 1.2 พันล้านบาท โดยคณะกรรมการบริหารแผนของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และกรรมการเจ้าหนี้ เร่งหารือกับกระทรวงเกษตรฯเพื่อเสนอรัฐบาล ช่วยระดมทุนโดยเร็วให้ได้ข้อสรุปภายในเดือนนี้ พร้อมกันนี้ ได้เร่งขายทรัพย์สินที่ดีเอสไอ ถอนการอายัดตามกฏหมายฟอกเงิน นำมาขายทอดตลาด 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ