ครม.ไฟเขียว6กระทรวงทำโครงการมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน

วันที่ 04 ธ.ค. 2561 เวลา 18:36 น.
ครม.ไฟเขียว6กระทรวงทำโครงการมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
ที่ประชุมครม.อนุมัติให้ 6 กระทรวง จัดทำโครงการของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้ประชาชนประจำปี 2562

พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการจัดทำโครงการของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้แก่ประชาชน ประจำปี 2562 รวม 6 กระทรวง ได้แก่

1.กระทรวงมหาดไทย มอบของขวัญภายใต้แนวคิด "127 ปี มหาดไทย ทุกหัวใจเราดูแล" รวม 22 โครงการ เช่น

(1) ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านแอพพลิเคชั่น MOI 1567 ของศูนย์ดำรงธรรม มท. โดยพัฒนาระบบรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย ทุกที่ทุกเวลา เริ่ม 1 ธ.ค.61

(2) ช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ของกรมการพัฒนาชุมชน โดยจะสนับสนุนครัวเรือนยากจนให้มีการบริหารจัดการชีวิตได้อย่างเหมาะสมและพึ่งพาตนเองได้ แก้ปัญหาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย 15,429 ครัวเรือน ตั้งแต่ 1 ม.ค.-30 ก.ย.62

(3) Happy Land แพ็คเกจความสุขมอบให้ประชาชนของกรมที่ดิน โดยให้บริการใน 3 กิจกรรม คือ จดทะเบียนตามนัด วันรังวัดเลือกได้ และบริการสุขใจ เริ่ม 1 ม.ค.- 30 ก.ย.62

(4) แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ 2562 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำแบบบ้านเพื่อสนองตอบความต้องการให้กับประชาชน จำนวน 7 แบบ เริ่ม ต.ค.61 - พ.ค.62

(5) ถนนสวยไร้สาย สร้างสุขเพื่อคนเมือง ปี 2562 โดยการไฟฟ้านครหลวง จะดำเนินการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน เพิ่มเติมอีก 3 เส้นทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สำคัญ รวมระยะทาง 3.8 กม. ประกอบด้วย ถนนนานาเหนือ, ถนนวิทยุ และถนนสาธุประดิษฐ์ เริ่มดำเนินการ ม.ค.-ธ.ค.62

(6) กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน โดยการประปาส่วนภูมิภาค ใน 234 สาขาทั่วประเทศ จะจัดส่วนเจ้าหน้าที่ให้บริการดูแลซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านเรือนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมปรับปรุงฐานข้อมูลปัจจุบันของผู้ใช้นำ ตั้งแต่ ธ.ค.61 - ม.ค.62 เป็นต้น

2. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 27 โครงการ/กิจกรรม เช่น ยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Space Inspirium ชลบุรี , ยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์รับปีใหม่ 2562 จ.ปทุมธานี, กิจกรรมดูดาวฟรีที่หอดูดาวภูมิภาคทั้ง 3 แห่ง และที่ AstroPark เชียงใหม่ เป็นต้น, แจกคู่มือบริหารจัดการน้ำ 200 เล่มทุกจังหวัด

3. กระทรวงยุติธรรม เป็นโครงการ/แผนงานมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ 4 แนวทาง ประกอบด้วย แนวทางที่ 1 ลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม เช่น การขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดของกรมบังคับคดี, มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท, การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผลงานผู้ต้องขัง แนวทางที่ 2 การให้บริหารความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย เช่น การให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน, การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา, บริการแจ้งสิทธิและจัดทำคำขอรับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาที่เป็นเด็กและเยาวชน แนวทางที่ 3 การบริการงานยุติธรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ แนวทางที่ 4 การบริการงานยุติธรรมผ่านระบบเทคโนโลยี เช่น การเยี่ยมเด็กและเยาวชนทางไกลผ่านระบบ Conference

4. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้ชื่อ พม.เติมสุข ทั่วไทย 2562 ประกอบด้วย 4 ความสุขส่งถึงประชาชน ได้แก่

1) สุขถ้วนหน้า One Card All Rights ทุกสิทธิคนพิการผ่านบัตรประชาชนใบเดียว ซึ่งคนพิการสามารถใช้บัตรประชาชนเข้ารับบริการจากหน่วยงานรัฐ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ, ให้อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดที่ 25% ต่อเดือน ที่สำนักงานธนานุเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการแบ่งเบาภาระดอกเบี้ย

2) สุขอาศัย เช่น มอบบ้าน สร้างชุมชนไทยทุกคนมั่นคง เข้มแข็ง 2,562 หลัง, บ้านปันสุขเพื่อผู้สูงอายุ เป็นการซ่อม, สร้าง, ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 1,000 หลังทั่วประเทศ

3) สุขร่วมใจ โดยสร้างศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ, จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถประกอบศาสนกิจในวัด มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาอย่างเท่าเทียม, ลดราคาที่พักโฮมสเตย์ 10-50% ณ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง 5 จังหวัด คือ เชียงราย, เชียงใหม่, อุทัยธานี, ลำพูน และตาก

4) สุขยั่งยืน ประกอบด้วย ผลักดันมาตรการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้สูงอายุไทยเป็น Active Ageing

5. กระทรวงพาณิชย์ โครงการเทใจ มอบความสุขเทศกาลปีใหม่ 2562 เช่น การลดหนัก จับเต็ม New Year Grand Sale ณ ห้างสรรพสินค้าทั่วประเศ 13,500 สาขา, งานลดราคาสินค้าออนไลน์ thaitrade.com 30%, จัดสายตรวจพิเศษตรวจสอบการจำหน่ายสินค้า,อาหาร,กระเช้าของขวัญให้เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค, รับจดทะเบียนธุรกิจและหนังสือรับรอง/ออกใบอนุญาตนอกเวลาราชการ, อำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทมหาชน ในการส่งรายงานประจำปี/บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษแบบเดิม, บริการเคลื่อนที่ให้คำปรึกษาการประกอบธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น

6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 3 แห่ง ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.61-1 ม.ค.62 ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี, พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ และศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จ.ขอนแก่น, การลดราคาผลิตภัณฑ์ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ระหว่างวันที่ 23 ธ.ค.61-5 ม.ค.62, การประกาศอุทยานธรณีโคราช เป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ แห่งที่ 2 ของไทย ตลอดจนการเร่งผลักดันร่างกฎหมายต่างๆ เช่น ร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน ร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ และ ร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เป็นต้น