สคช.สร้างมาตรฐานอาชีพอัญมณี

วันที่ 28 พ.ย. 2561 เวลา 08:13 น.
สคช.สร้างมาตรฐานอาชีพอัญมณี
สคช.จับมือ มทร.ธัญบุรี และสมาพันธ์อัญมณีฯ จัดทำมาตรฐานอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับหวังเพิ่มมูลค่าบุคลากรสายอัญมณีสู่ระดับสากล

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผอ.สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช.เปิดเผยว่า สคช. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งสาขาอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นธุรกิจที่ต้องการกำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานฝีมือ และเพื่อให้เกิดการพัฒนากำลังคนอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับผู้ประกอบการไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล

ทั้งนี้  สคช. จึงได้ร่วมกับสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย กลุ่มสมาคม ชมรม ผู้ประกอบการ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.)  ในฐานะฝ่ายอำนวยการที่จะร่วมกันพัฒนามาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ ที่จะเป็นเครื่องมือในการรับรองสมรรถนะและความสามารถของบุคคล

ผศ.อริยา สุอังคะวาทิน คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะผู้จัดการโครงการการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ กล่าวว่า การจัดทำโครงการฯ เกิดจากระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยไม่สอดคล้องกับภาคประกอบการ  ส่งผลให้ผู้ที่จบการศึกษาไม่สามารถประกอบอาชีพได้ทันที  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  อีกทั้งการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อทำงานในประเทศกลุ่มสมาชิก ไม่มีระบบคุณวุฒิวิชาชีพรองรับความรู้ ความสามารถและทักษะในการทำงานตามมาตรฐานอาชีพ

อย่างไรก็ตาม การจัดทำมาตรฐานอาชีพเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานของลูกจ้าง  โดยให้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์การทำงาน เพื่อค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และที่สำคัญเพื่อให้สถานศึกษาสามารถนำไปใช้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ

ด้าน นายสมชาย พรจินดารักษ์  ประธานสมาพันธ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  สมาพันธ์ฯ รู้สึกยินดีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ สคช.ให้ความสำคัญในการร่วมมือกันจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการรองรับการเป็นมาตรฐานเดียวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้ในที่สุด

นายสมชาย กล่าวว่า การจัดทำมาตรฐานอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ จะมีระยะเวลาในการดำเนินงาน 12 เดือน โดยกระบวนการจัดทำจะเริ่มต้นจากการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  จัดตั้งคณะทำงาน  กำหนดขอบเขตมาตรฐานอาชีพและเป้าหมาย จากนั้น จะเป็นขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดหน่วยสมรรถนะ กำหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพ และเข้าสู่กระบวนการประชาพิเคราะห์ เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันของคณะทำงานและคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ ในการประเมินมาตรฐานอาชีพร่วมกัน

สำหรับ  ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โทร.02 549 3278  หรือ สมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย โทร. 089 120 9189  หรือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ดร.บรรเจิด ดอนเนตรงาม โทร 063 373 3926

บทความแนะนำ