“โลจิสติกส์” สาขาวิชาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการ

Sponsored Content
วันที่ 26 พ.ย. 2561 เวลา 10:16 น.
“โลจิสติกส์” สาขาวิชาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการ
“โลจิสติกส์” สาขาวิชาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จึงมุ่งสร้างบัณฑิตให้มี “สมรรถนะ”

“มาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้ถูกกำหนดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับ มทร.ธัญบุรี เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและความต้องการในระดับสากล”

ในปีการศึกษา 2562 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กำหนดเปิดรับนักศึกษา สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นรุ่นที่ 3 โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็น “ผู้มีสมรรถนะ” ผ่านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาโลจิสติกส์ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ หรือมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้านโลจิสติกส์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับความต้องการกำลังคนในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวว่า ระบบโลจิสติกส์ได้มีการขยายตัวทั่วภูมิภาคอาเซียน สู่เอเซีย และยุโรป ครอบคลุมทั้งระบบราง รถยนต์ ขนส่งทางน้ำ และทางอากาศ โดยเฉพาะเอเซียและยุโรป ได้มีการขยายตัวด้านการขนส่งทางอากาศและระบบรางอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นเรื่องใหม่และเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางของกลุ่มอาเซียน และกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (CLMVT) ประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย

นอกจากนี้โครงการ One Belt One Road ของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคอาเซียน สถานีรถไฟความเร็วสูงในโครงการ One Belt One Road ที่อยู่ในกัมพูชา เมียนมา และสปป.ลาว ต้องการกำลังคนด้านโลจิสติกส์ที่เป็นคนไทย ซึ่งจากการที่ได้เดินทางไปยังจีนทำให้ทราบว่าจีนต้องการตั้งศูนย์พัฒนากำลังคนในประเทศไทย เพื่อรองรับ One Belt One Road ซึ่งมีเป้าหมายในการขนส่งและกระจายสินค้า เพราะไทยมีภูมิประเทศ มีวิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดกับจีน จึงต้องการทำงานกับบริษัทและมหาวิทยาลัยของไทย ซึ่งเป็นโอกาสของคนไทยในการลงทุน และทำงานต่างประเทศด้วย

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ได้เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปีละ 80 คน ในขณะที่มีผู้สมัครประมาณ 900 คน ในปีการศึกษา 2562 สภามหาวิทยาลัย และคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จึงขยายจำนวนการรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพิ่มขึ้นเป็น 120 คน โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็น “ผู้มีสมรรถนะ” ผ่านมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อรองรับความต้องการกำลังคนในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ในอนาคต ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้ถูกกำหนดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับ มทร.ธัญบุรี เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและความต้องการในระดับสากล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า คณะบริหารธุรกิจได้ให้ความสำคัญกับการปรับหลักสูตรโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และยังเน้นการใช้ E-Logistics ในยุคการค้าปัจจุบัน มีอาจารย์ที่จบทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยตรง ตลอดจนอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านระบบโลจิสติกส์ พร้อมห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ ที่ใช้โปรแกรม Arena Simulation เพื่อใช้จำลองสถานการณ์ให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุด เช่น การปรับเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งเพื่อหาต้นทุนการขนส่ง การลำเลียงเคลื่อนย้ายสินค้าภายในคลังสินค้า เพื่อให้นักศึกษาฝึกดำเนินการสร้างสถานการณ์จำลองก่อนการตัดสินใจจริงในการทำงาน

นอกจากนี้ นักศึกษาสาขาวิชาโลจิสติกส์ฯ ยังจะได้ฝึกประสบการณ์การทำงานในประเทศและต่างประเทศ โดยความร่วมมือกับสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด และอยู่ระหว่างเจารจากับบริษัท DHL จำกัด เป็นต้น ส่วนในต่างประเทศก็จะมีความร่วมมือกับ University of Derby ประเทศอังกฤษ Hof University of Applied Sciences ประเทศเยอรมนี ในการศึกษา และดูงานกับองค์กรชั้นนำทางด้านโลจิสติกส์ และซัพพลาย เชน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษาสามารถทำงานด้านโลจิสติกส์ได้ทั้งในและต่างประเทศ

มาร่วมสร้างประสบการณ์การนำความรู้สู่การลงมือปฏิบัติ เป็น “ผู้มีสมรรถนะ” กับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดยสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 “TCAS 62” รอบที่ 1 Portfolio วันที่ 1 ถึง 15 ธันวาคม 256

ที่ www.tcas.rmutt.ac.th

บทความแนะนำ