คนไทยมีงานทำเพิ่มขึ้น อัตราเตะฝุ่นต.ค.เหลือ1%

วันที่ 23 พ.ย. 2561 เวลา 07:47 น.
คนไทยมีงานทำเพิ่มขึ้น อัตราเตะฝุ่นต.ค.เหลือ1%
สำนักงานสถิติเผยเดือน ต.ค. คนไทยว่างงานลดลง 9.7 หมื่นคน การจ้างงานเพิ่ม แต่ปริญญาตรียังเตะฝุ่นสูงสุด 1.3 แสนคน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) รายงานผลสำรวจภาวะการทำงานของคนไทยเดือน ต.ค. 2561 ระบุว่า แนวโน้มการจ้างงานมีสัญญาณที่ดีขึ้น โดยพบว่ามีผู้มีงานทำจำนวน 37.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 9.5 แสนคน ขณะที่การว่างงานนั้นมีจำนวนอยู่ที่ 3.84 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 1% ลดลง 9.7 หมื่นคน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน แต่หากเทียบกับเดือนก่อนหน้า การว่างงานเพิ่มขึ้น 1.1 หมื่นคน

"ผู้ว่างงานส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นกลุ่มเดิม คือกลุ่มที่เรียนจบในระดับอุดมศึกษาที่มีจำนวนกว่า 1.37 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 1.6% รองลงมาเป็นระดับมัธยมปลาย มัธยมต้น ประถมศึกษา และผู้ที่ไม่มีการศึกษาหรือต่ำกว่าประถมศึกษา ตามลำดับ" รายงานระบุ

รายงานของ สสช. ระบุว่า สำหรับการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นนั้น แยกเป็นคนที่ทำงานในภาคเกษตร 11.45 ล้านคน เพิ่มขึ้น 4 แสนคน ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการผลิตพืชผล ทั้งการปลูกพริกและการปลูกมะม่วง

สำหรับนอกภาคเกษตรมีทั้งหมด 26.15 ล้านคน เพิ่มขึ้น 5.5 แสนคน โดยเฉพาะสาขาการผลิต เพิ่มขึ้นมาก 4.1 แสนคน รองลงมาคือสาขาบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ สาขากิจกรรมบริการ สาขาก่อสร้าง และสาขาการขายส่งและการขายปลีก

ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาจากชั่วโมงการทำงาน จะพบว่าส่วนใหญ่ทำงานตั้งแต่ 35 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์ ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ทำงานเต็มที่ ซึ่งมีจำนวน 31.82 ล้านคน คิดเป็น 84.6% ของจำนวนคนทำงานทั้งหมด และผู้ที่ทำงานตั้งแต่ 1-34 ชั่วโมง มีจำนวน 5.57 ล้านคน ขณะที่มีจำนวนคนทำงานที่ยังทำงานได้ไม่เต็มเวลาอยู่ 2.32 แสนคน

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงประสบการณ์การทำงานของผู้ว่างงาน พบว่า ในกลุ่มที่เป็นคนว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อนยังคงมีจำนวนอยู่ในระดับที่สูงถึง 1.79 แสนคน คิดเป็น 46.6% ของจำนวนผู้ว่างงานทั้งหมด โดยเป็นกลุ่มคนที่เรียนจบระดับอุดมศึกษาถึง 8.4 หมื่นคน ในจำนวนนี้เป็นคนที่เรียนจบสายวิชาการมากที่สุด 6.7 หมื่นคน สายอาชีวะ 8,000 คน และสายวิชาการศึกษา 9,000 คน

ด้านผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อนมีอยู่ 2.05 แสนคน หรือ 53.4% โดยเป็นผู้ว่างงานจากนอกภาคเกษตร 1.85 แสนคน ประกอบด้วย ภาคการบริการและการค้า 1.14 แสนคน และภาคการผลิต 7.1 หมื่นคน ส่วนผู้ว่างงานจากภาคเกษตรมีอยู่ 2 หมื่นคน ซึ่งหากพิจารณาถึงระดับการศึกษาแล้ว จะพบว่าเป็นผู้ที่เรียนจบระดับอุดมศึกษาประมาณ 5.3 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4.9 หมื่นคน มัธยมศึกษาตอนปลาย 4.7 หมื่นคน ไม่มีการศึกษาหรือต่ำกว่าประถมศึกษา 2.9 หมื่นคน และประถมศึกษา 2.7 หมื่นคน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต