"ชาวนา"ยิ้มรับเงินช่วยธกส.สินค้าเกษตรฟื้น

วันที่ 10 พ.ย. 2561 เวลา 10:33 น.
"ชาวนา"ยิ้มรับเงินช่วยธกส.สินค้าเกษตรฟื้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งชื่อชาวนา 4 ล้านครัวเรือน รับเงินช่วยเหลือ 1,500 บาท/ไร่

นายสำราญ สาราบรรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2561/2562 มียอดขึ้นทะเบียนจำนวน 4,226,683 ครัวเรือน พื้นที่รวม 57,772,544 ไร่

ทั้งนี้ เป็นรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับสิทธิในโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี 2561/2562 ไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกิน 12 ไร่/ครัวเรือน หรือไม่เกิน 1.8 หมื่นบาท/ครัวเรือน จำนวน 4,058,321 ครัวเรือน ซึ่งกรมจะส่งรายชื่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อจ่ายเงินให้เกษตรกรในโครงการต่อไป

น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรในช่วงไตรมาส 3 เดือน ก.ค.-ก.ย. 2561 อยู่ที่ระดับ 126.60 ถือว่าระดับดีขึ้นอย่างน่าพอใจ โดยในช่วงต้นปี 2561 สศก.คาดการณ์ว่าจีดีพีเกษตรจะอยู่ที่ประมาณ 4-5% ซึ่งทิศทางยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ทั้งนี้ ในปี 2561 สศก.คาดว่ามูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรจะเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญเพิ่มขึ้น อาทิ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ เช่น ลำไย ทุเรียน และมังคุด จากปัจจัยบวกที่มาจากสภาพอากาศและปริมาณน้ำที่เอื้ออำนวย ประกอบกับยังมีความต้องการในตลาดต่อเนื่อง

สำหรับช่วงที่ผ่านมามูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของไทยมีแนวโน้มลดลงจากภัยแล้ง โดยปี 2556 มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรอยู่ที่ 1.42 ล้านล้านบาท ลดลงในอัตรา 2.23% เหลือ 1.14 ล้านล้านบาท ในปี 2560 อันเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโญในประเทศไทยที่รุนแรงมากในช่วงปลายปี 2557

ด้าน นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล ที่ปรึกษาสหพันธ์เครือข่ายเกษตรกรแห่งประเทศไทย กล่าวว่า คณะอนุกรรมการประสานเจรจาหนี้สินสถาบันการเงิน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ได้นัดหมายให้ผู้แทนเกษตรกรที่ยังมีปัญหาหนี้สินมาประชุมร่วมกัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขในวันที่ 15 พ.ย.นี้