รัฐดัน5โครงการลดเหลื่อมล้ำสู้ความยากจน

  • วันที่ 01 พ.ย. 2561 เวลา 09:37 น.

รัฐดัน5โครงการลดเหลื่อมล้ำสู้ความยากจน

กขร.ดัน 5 โครงการเข้า ครม.1-2 เดือนนี้ หวังจัดเป็นของขวัญ ปีใหม่ให้ประชาชน นำร่องตั้งหน่วยงาน บูรณาการงาน บริหารงบสู้ความยากจน          นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนรี เปิดเผยหลังเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2561 ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบและรับทราบการขับเคลื่อนโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 5 โครงการ

ทั้งนี้ 5 โครงการ ได้แก่ 1.การจัดตั้งสำนักงานเพื่อบูรณาการลดความเหลื่อมล้ำ และแก้ความยากจน เป็นหน่วยงาน ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางหรือเจ้าภาพในการบูรณาการการทำงานเพื่อการแก้ไขความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

2.โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีเป้าหมายพัฒนาโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอที่มีอยู่ 2,000 แห่ง และโรงเรียนในตำบล 7,275 แห่ง ให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพการเรียนการสอนทัดเทียมกับโรงเรียนในเมืองสามารถเป็นที่พึ่งของเยาวชนในท้องถิ่นได้เข้าถึงการศึกษาที่ดี

3.โครงการฝายมีชีวิต โดยร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนและภาคประชาสังคม ทำฝายชะลอน้ำที่ทำง่ายๆ ใช้งบประมาณไม่สูง 1-5 หมื่นบาท มีเป้าหมายสร้างให้ได้ 6 หมื่นแห่งทั่วประเทศใน 5 ปี

4.จัดตั้งศูนย์ Exellent Center วางเกณฑ์และคุณสมบัติให้ชัดเจน เพื่อคัดเลือกศูนย์ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละภูมิภาค ตั้งเป้าสร้าง ปีละ 5 แห่ง และให้งบประมาณต่อเนื่อง 3 ปี และ 5.โครงการชุมชนท่องเที่ยว โอท็อป นวัตวิถี มีแผนจะพัฒนาเชื่อมให้ผู้ที่ทำโฮมสเตย์สามารถให้บริการผ่านระบบแอร์บีเอ็นบีได้ด้วย ซึ่งปัจจุบันนักท่องเที่ยวนิยมใช้บริการมาก

"สำหรับ 5 โครงการนี้ตั้งใจ จะให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ซึ่งในส่วนของโครงการที่ 1-4 จะต้องเสนอ ครม.ก่อน เพื่อจัดสรรงบประมาณให้สามารถขับเคลื่อนได้ โดยเฉพาะ การมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ขณะที่โครงการที่ 5 ไม่ต้องนำเสนอเพราะมีงบประมาณแล้ว เพียงแต่มารายงานให้ทราบถึงความคืบหน้าเท่านั้น" นาย กอบศักดิ์ กล่าว

ข่าวอื่นๆ