นศ. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มทร.ธัญบุรี นำความรู้จากในห้องเรียน สู่การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

Sponsored Content
วันที่ 29 ต.ค. 2561 เวลา 15:11 น.
นศ. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มทร.ธัญบุรี นำความรู้จากในห้องเรียน สู่การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
 

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้มีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) ใน 5 รายวิชา คือ วิชาการบริหารการตลาด วิชาการบริหารการขาย วิชาการบริหารการค้าปลีก วิชาการตลาดลูกค้าสัมพันธ์ และวิชาการบริหารสินค้าในธุรกิจการค้าปลีก โดยได้จัดลักษณะวิชาสอนเป็นทฤษฎี 2 ชั่วโมง และปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายงานให้นักศึกษาลงพื้นที่ในวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจ SMEs เป็นเวลา 4 เดือน เพื่อศึกษาประเด็นปัญหาต่างๆ และนำมาสู่การพัฒนาสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การทำการตลาดแบบ Digital และช่องทางการค้าแบบ Online ผ่าน Social Media และนำสินค้าและผลิตภัณฑ์มาจัดงานแสดงสินค้าภายใต้ ชื่องาน Marketing Day 2018 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 และได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปเข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก นับเป็นความสำเร็จในการส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากในห้องเรียน มาใช้ในการทำธุรกิจ และการตลาด ซึ่งเป็นเป้าหมายของ มทร.ธัญบุรี ในการสร้าง "บัณฑิตนักปฏิบัติ" ที่มีความพร้อม ในการทำงานกับทุกองค์กร เมื่อสำเร็จการศึกษา

"การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก ทำให้มหาวิทยาลัยต้องปรับหลักสูตร ปรับรูปแบบ การเรียนการสอนให้ทันสมัย ซึ่งการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน ของคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด จะเป็นแนวทางให้กับคณะและสาขาวิชาอื่นๆ ใช้ในการปรับกระบวนการเรียนการสอนให้สัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับการปรับการศึกษาของประเทศในอนาคตด้วย"

อาจารย์วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

"นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดได้นำความรู้จากในห้องเรียนมาสู่การปฏิบัติจริงกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง โดยการพัฒนาและส่งเสริมสินค้า ผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านบรรจุภัณฑ์ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มช่องทางการค้า ใหม่ๆ โดยเฉพาะทางด้าน Online, Social Media และการออกแบบงานแสดงสินค้าในงาน Marketing Day 2018 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 และได้รับการตอบรับจากวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs มากขึ้นกว่าครั้งแรก สำหรับคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เราได้มุ่งสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาในทุกสาขาวิชามีความพร้อมในการทำงานทันทีกับทุกองค์กร"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

"ในการลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนและธุรกิจ SMEs ในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว นักศึกษาจะต้องเข้าไปศึกษาประเด็นปัญหา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องยอดขาย การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้น นักศึกษาก็ต้องนำความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ วิชาการตลาด มาวิเคราะห์แก้ปัญหา พัฒนาผลิตภัณฑ์ ยกตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ได้แก่ การออกผลิตภัณฑ์ใหม่และออกแบบ Packaging ของกาแฟ PAKKAPAN ARABICA และเพิ่มช่องทางขายผ่านเพจ Facebook การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋า BURAWA เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ในกลุ่มวัยรุ่นและคนทำงาน ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี"

ดร.ถนอมพงษ์ พานิช หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี

"นักศึกษาได้ลงพื้นที่จริงเป็นเวลาประมาณ 4 เดือน (ก.ค.-ต.ค. 61) โดยใช้ทั้งกลยุทธ์ 4P’s การพัฒนาสินค้า ช่องทางการจัดจำหน่าย การตลาด Online และ Social Media การปรับ Packaging การสร้างแบรนด์ การสร้าง Story ของสินค้า เป็นต้น ซึ่งวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs ล้วนพึงพอใจต่อผลงานของนักศึกษาที่เข้ามาแก้ปัญหาและตอบโจทย์ให้แก่เจ้าของสินค้าและผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำการตลาดในยุค 4.0 ไม่ว่าจะเป็นการขาย Online, Social Media, Facebook เป็นต้น นักศึกษาเองก็จะได้รับประสบการณ์การทำงานเป็น Teamwork ภาวะผู้นำ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพา หิรัญกิตติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี

BURAWA ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่-คนทำงาน

"เครื่องหนังบุญเพ็ง ได้ถูกพัฒนาจากกระเป๋าหนังธรรมดา มาผสมผสาน กับผ้าขาวม้าหรือผ้าฝ้ายทำให้ได้รับความนิยมจากลูกค้ามากขึ้น หลังจากนั้นก็ได้เห็นชาวบ้านเขาฟั่นหญ้าแฝก จึงได้จ้างเขาฟั่นแล้วนำมาออกแบบร่วมกับ ผ้าขาวม้าหรือผ้าฝ้าย แต่ละใบจะมีลวดลายเฉพาะของตัวเองไม่ซ้ำ ในปีที่แล้ว นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เข้ามาช่วยเป็นครั้งแรก ก็ได้แนะนำในเรื่องของการสร้างแบรนด์ BURAWA รวมถึงการจดลิขสิทธิ์ มาปีนี้นักศึกษาอีกรุ่นหนึ่งก็ได้เข้ามาแนะนำในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นกระเป๋าถือ เพื่อเจาะตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ และคนวัยทำงาน ก็ได้รับการตอบสนองจากลูกค้าได้เป็นอย่างดี"

สุนิตา-บุญเพ็ง ระว้าเจ้าของแบรนด์ BURAWA

"ปีที่แล้วรุ่นพี่เข้ามาช่วยในการสร้างแบรนด์และการจดลิขสิทธิ์ เมื่อพวกเราเข้ามาเพื่อต่อยอด BURAWA และมองว่าสินค้าตัวนี้ตอบสนองเฉพาะ กลุ่มผู้ใหญ่หรือคนที่มีอายุ ซึ่งน่าจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่และคนทำงาน จึงได้ออกแบบกระเป๋าถือสำหรับใส่ธนบัตร ใส่สตางค์ โดยยังคงใช้วัตถุดิบเดิมซึ่งมีจุดเด่นอยู่แล้ว เมื่อมาออกแบบให้เป็นกระเป๋าใบเล็กจึงมีความเก๋ และได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี และยังได้ทำเพจ Facebook เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดอีกด้วย"

นางสาวพรพิชญา รักจะนะวารี และนายธีรพงศ์ ศรีสมสุขนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มทร.ธัญบุรี

กาแฟ PAKKAPAN ARABICA สู่กาแฟพร้อมชงดื่มที่บ้าน

"การได้ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ทำให้ทราบว่าที่นี่มีวิสาหกิจ ชุมชนสวนกาแฟพันธุ์ Arabica ชื่อ PAKKAPAN ARABICA โดยเจ้าของสวนกาแฟได้ขายต้นกาแฟให้วิสาหกิจชุมชนซื้อไปปลูก เมื่อออกผลก็ได้รับซื้อเมล็ดกาแฟมาคั่วจำหน่าย และมีหน้าร้านที่อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยขายกาแฟสด และเมล็ดกาแฟคั่ว เราจึงคิดที่จะขยายต่อยอดเป็น Drip Fresh Coffee คือ กาแฟคั่วบดใส่ซอง บรรจุกล่อง เพื่อจำหน่ายสำหรับผู้ที่ต้องการ ชงกาแฟสดดื่มเองที่บ้าน โดยไม่ต้องไปที่ร้าน

นอกจากนี้ยังได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อจำหน่าย โดยเน้นการขายแบบ Online ซึ่งการบรรจุกล่องทำให้สะดวกต่อการส่งให้แก่ลูกค้า รวมทั้งยังได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายจากเดิมผ่าน Facebook ส่วนตัวของเจ้าของ ซึ่งขายได้กับเพื่อนหรือคนที่รู้จักในวงจำกัด โดยสร้างเพจ Facebook ชื่อ PAKKAPAN สวนกาแฟอาราบิก้า และให้เพื่อนๆ ช่วยกันแชร์ออกไป ทำให้คนรู้จัก PAKKAPAN ARABICA มากขึ้น"

นางสาวมธุรดา วิชัยกุลและนายเจตนันท์ จันทร์สมบูรณ์นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด มทร.ธัญบุรี

มาร่วมสร้างประสบการณ์การทำงาน กับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 "TCAS 62" รอบที่ 1 Portfolio วันที่ 1 ถึง 15 ธันวาคม 2561