ปตท.รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2561 จากผลการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืน

  • วันที่ 19 ต.ค. 2561 เวลา 11:01 น.
  • Sponsored Content

ปตท.รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2561 จากผลการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืน

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในการมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2561 และในปีนี้ปตท.ได้รับทั้งสิ้น 6 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม พร้อมรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น และรางวัลนวัตกรรม

ในส่วนของรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ได้มอบให้กับรัฐวิสาหกิจที่มีการส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยองค์กรมีนโยบายและแผนการดำเนินงานชัดเจน มีกระบวนการการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงาน และมีโครงการที่สะท้อนถึงผลลัพธ์ตามนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างแท้จริง ซึ่งครั้งนี้ปตท.ได้รับรางวัลจาก “โครงการการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานสะอาด” ในหลายพื้นที่ของประเทศ อาทิ ต.แม่ทา จ.เชียงใหม่ ต.คำแคน จ.ขอนแก่น ต.ท่ามะนาว จ.ลพบุรี ต.ลำสินธุ์ จ.พัทลุง

ปตท.ได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญขององค์กรในเรื่องการบริหารจัดการพลังงานมาแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคของชุมชนการเกษตร และพบว่าเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ำ หรือ Floating PV เป็นพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับภาคเกษตรกรรมของไทย เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร ทำให้ได้รับแสงอาทิตย์ที่มีช่วงความเข้มแสงเหมาะสมต่อการใช้ผลิตไฟฟ้า อีกทั้งกิจกรรมส่วนใหญ่ของการเกษตรมักเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งสามารถนำไฟฟ้าที่ผลิตได้มาใช้ประโยชน์ได้โดยตรงไม่จำเป็นต้องติดตั้งแบตเตอรี่ซึ่งมีต้นทุนสูงและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต การนำเซลล์แสงอาทิตย์มาลอยน้ำยังช่วยลดอุณหภูมิของเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานให้มากยิ่งขึ้น และไม่ทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์จากการใช้พื้นที่เพาะปลูกในการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อผลิตไฟฟ้าอีกด้วย

หลังจากศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาข้างต้นแล้ว ปตท. จึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วย Floating PV ที่มีต้นทุนที่เหมาะสมในการใช้บริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ทำให้ปตท.ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ได้รับรางวัล โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์การพิจารณา 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ แนวปฏิบัติการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยบทบาทของคณะกรรมการฯ ในการส่งเสริมการดำเนินงานด้าน CG และ CSR ขององค์กร ความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน พนักงานและผู้ใช้แรงงานได้รับการดูแลและปฏิบัติอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ความใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยการเพิ่มประเด็นในการให้ความสำคัญและการสร้างความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต การให้บริการ หรือการดำเนินงานขององค์กร การดำเนินธุรกิจด้วยความไม่เอาเปรียบ การไม่เอาเปรียบผู้บริโภค การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และการจัดทำรายงานด้าน CSR ส่วนประเด็นที่สองคือโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ในเชิงของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ

สำหรับรางวัลใหม่ในปีนี้ที่มอบให้กับรัฐวิสาหกิจคู่ความร่วมมือระหว่าง ปตท. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และ องค์การคลังสินค้า (อคส.) ได้แก่ รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ซึ่งเป็นการร่วมมือกันยกระดับการบริหารจัดการองค์กรในด้านต่างๆ ให้เข้าสู่มาตรฐาน นำไปสู่การพัฒนารัฐวิสาหกิจไทยให้แข็งแรงและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งจะจัดทำแผนดำเนินงานร่วมกันเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้มีความต่อเนื่องตามเจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่มาตรฐานและพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการ ปตท. ได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการของ รฟท. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน มีการจัดตั้งคณะทำงานโครงการพี่เลี้ยงขึ้นมา และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรมเป็นหัวหน้าคณะทำงาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมการให้คำปรึกษาแก่ รฟท. และ อคส. ให้ครอบคลุมทุกด้านที่ทั้ง 2 องค์กรต้องการ มีการจัดเวิร์กชอปเพื่อสนับสนุนการวางระบบการทำงานพื้นฐานของการบริหารจัดการองค์กร การถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์การทำงานของ ปตท. รวมถึงการสนับสนุนทรัพยากรด้านต่างๆ

ด้วยเหตุนี้ ทั้ง 3 รัฐวิสาหกิจจึงผ่านเกณฑ์การคัดเลือกการมอบรางวัลในเชิงของผลงานจาก 2 ประเด็นหลัก คือ การยกระดับการบริหารจัดการ และความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์ (Collaboration) โดยพิจารณาในส่วนของการร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจ ซึ่งประกอบด้วยการมีส่วนร่วมการวางแผนและการจัดการของคู่รัฐวิสาหกิจ การมีส่วนร่วมติดตามและแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน การจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุนและส่งเสริม และการทำงานร่วมกัน (Resource Sharing) อีกทั้งยังพิจารณาความสำเร็จของการดำเนินงาน ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน และความยั่งยืนซึ่งคำนึงถึงความต่อเนื่องและการวางแผนต่อยอดในระยะยาว

นอกจากรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และรางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ปตท.ยังได้รับอีก 4 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมซึ่งได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 3 รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่นซึ่งผู้นำปตท. ได้รับต่อเนื่อง 3 คน คือ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร และนายเทวินทร์ วงศ์วานิช รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและเป็นธรรม โดยปตท. ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และรางวัลนวัตกรรมซึ่งได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการ "The Soothsayer"

การมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นให้กับองค์กรที่มีศักยภาพและผลงานที่โดดเด่นนับเป็นแรงผลักดันและกำลังใจสำคัญในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคน สังคม และสิ่งแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งทั้ง 6 รางวัลที่ปตท.ได้รับ ได้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นขององค์กรในการพัฒนาประเทศไทย เพื่อชุมชน และเพื่อคนไทยอย่างแท้จริงและยั่งยืน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ