ครม.ตั้ง "กีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์" นั่งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

วันที่ 16 ต.ค. 2561 เวลา 18:46 น.
ครม.ตั้ง "กีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์" นั่งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง "กีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์" เป็นผู้ว่าการกฟน. พร้อมอนุมันแต่งตั้งบิ๊กข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ7ราย

พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2561 ได้เห็นชอบการแต่งตั้ง นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (ผู้ว่าการ กฟน.) และการกำหนดอัตราค่าตอบแทนตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ (ตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงในการประชุมครั้งที่ 698 เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2561 และครั้งที่ 699 เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2561)

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง แต่ไม่ก่อนวันที่ ครม. มีมติ ส่วนค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น รวมทั้งเงื่อนไขการจ้าง และการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ให้นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ลาออกจากการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจก่อนลงนามในสัญญาจ้างด้วย

นอกจากนี้ ได้เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 7 ราย ดังนี้

1. นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

2. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

3. นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

4. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

5. นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

6. นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการข้าว

7. นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมหม่อนไหม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ และทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

พ.อ.หญิง ทักษดา กล่าวว่า ครม. ยังได้เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 2 ราย ให้ดำรงตำแห่งประเภทบริหาร ระดับสูง ดังนี้

1. นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม

2. นายเอกภัทร วังสุวรรณ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม

พร้อมกันนี้ ครม.ได้เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงแรงงาน 2 ราย ดังนี้ 1. ให้ นางเพชรรัตน์ สินอวย พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดี กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 2. ให้ นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน

เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง สังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษา พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะรองนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป

เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ นายศุกรีย์ สิทธิวนิช ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ แทน นายธงชัย ศรีดามา ที่จะพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 22 ต.ค. 2561 เนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป

สุดท้าย ครม. เห็นชอบแต่งตั้งนายจิตเกษม พรประพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจอุปทาน ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน เป็นกรรมการผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 แทน นายสุวัชชัย ใจข้อ กรรมการผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทยเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต