ครม.เห็นชอบปรับเกณฑ์ภาษีสนง.ต่างชาติ

วันที่ 11 ต.ค. 2561 เวลา 07:46 น.
ครม.เห็นชอบปรับเกณฑ์ภาษีสนง.ต่างชาติ
ครม.เห็นชอบปรับมาตรการส่งเสริมการตั้งสำนักงานใหญ่ในไทย หลังมาตรการที่ใช้อยู่กระทบฐานภาษีประเทศอื่นขัดการเป็นสมาชิกโออีซีดี

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ วันที่ 10 ต.ค. ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่... รวม 4 ฉบับ การปรับปรุงมาตรการภาษีเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่ ข้ามประเทศในไทย เพื่อส่งเสริม ภาพลักษณ์ที่ดีเกี่ยวกับความโปร่งใสด้านภาษี การจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม และการต่อต้านการกัดกร่อนฐานภาษี ตลอดจนการโยกย้ายกำไร รวมทั้งการป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกมาตรการตอบโต้จากประเทศอื่นๆ

ทั้งนี้ การปรับปรุงมาตรการดังกล่าว เนื่องจากเกิดกรณีบริษัทต่างชาติมีการโยกเงินรายได้ที่เกิดจากประเทศอื่นเข้ามารับสิทธิประโยชน์ในประเทศไทย ทำให้ประเทศที่เกิดรายได้จริงเสียโอกาสในการจัดเก็บภาษีไป

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ ตามที่ได้รับอนุญาตไป แต่จะไม่มีการอนุญาตเพิ่มเติมภายใต้กฎเกณฑ์เดิมอีก แต่จะเป็นการให้อนุญาตภายใต้ มาตรการภาษีใหม่ คือ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์กลางธุรกิจระหว่าง ประเทศ (IBC)